PDF להורדה

כללי המים (קביעת תנאים ברישיון) – דיווחים כספיים לשנת 2015 והקצאות מים מוזלים לגינון ציבורי

שנה: 2016

מספר החוזר: 14.2016


לאחר פרסום עדכון כללי המים[1] לשנת 2016 ולאחר שנפגשנו עם אנשי רשות המים, להלן מספר עדכונים והדגשים בעניין הדיווח הכספי על פעילות המים לשנת 2015 ובעניין הגשת בקשות להקצאות מים לגינון ציבורי.

דיווח כספי לשנת 2015

 • הדיווח הכספי (סקור על ידי רואה חשבון), יוגש עד ליום 30 באפריל 2016, הארכה של חצי חודש ביחס לדיווחי שנה קודמת.
 • ניתנה סמכות לרשות המים לתת ארכה למועד הדיווח על פי בקשה פרטנית של הספקים.
 • האפשרות, שניתנה לאגודות מים שמעל 90% מהכנסותיהן הינה מפעילות מים וביוב, להגיש דוח כספי מבוקר במקום דיווח על פי הכללים בוטלה – המשמעות: אגודות מים נדרשות לדווח על פי הכללים בדומה לכלל ספקי המים.
 • עודכנו סעיפים שונים בפורמט הדיווח הכספי – קיימת אפשרות להתחיל לדווח לפי הפורמט המעודכן החל מדיווחי שנת 2016.
 • נוספה האפשרות לדווח על עלות הנכסים הקבועים והפחת בהתאם לסקר נכסים.

מים מוזלים לגינון ציבורי

 • לכללי המים התווסף פרק נוסף שנקרא: "שימוש במים בגינון ציבורי ותנאים ברישיון לעניין תעריף מופחת".
 • ישוב יהיה זכאי להקצאת מים לגינון ציבורי לגנים ששטחם מעל 50 מ"ר אם עומד בתנאים שלהלן:
 • "גן ציבורי" – גן נוי מושקה, הנמצא בהחזקתה או באחריותה של הרשות המקומית או מי מטעמה, והוא פתוח לשימוש הציבור.
 • לכל גן ציבורי יש מונה נפרד ומערכת לקיצוב מים לכל קבוצת צמחיה (עצים ושיחים, דשא, פרחים וורדים).
 • נדרשת הצהרה חתומה של מורשה חתימה מטעם צרכן המים וספק המים על העמידה בתנאי של מדידה נפרדת, כאמור.
 • נדרש אישור חתום של ספק המים על גבי טופס, שהוכן לצורך כך, על כך שישנה מדידת מים כנדרש בכל הגנים הציבוריים וכן שכל תעריפי המים, שחויבו על ידו, הינם בהתאם לכללים והתעריפים ואינם פחותים מהתעריף המרבי שהוגדר בכללים.
 • בסעיף 10(ב)(2) לכללים הוגדר, כי: "ספק המים אינו הרשות המקומית ובישוב מתוכנן – ספק המים מחייב את צרכניו בחיוב המרבי לצרכן".

במסמך, שפרסמה רשות המים, הוגדר כי "אין זהות בין ספק המים בישוב לגורם האחראי על הגינון הציבורי בישוב".

 • נדרש לצרף לבקשת ההקצאה העתק מחשבון המים האחרון ששלח ספק המים בישוב אל צרכן המים האחראי על הגינון הציבורי.
 • התעריפים המוזלים למים לגינון ציבורי שפורסמו בספר התעריפים לשנת 2016 הינם לפי הפירוט שלהלן:

 

 • לא הוגדרו בספר התעריפים תעריפי היטלי הפקה מוזלים לגינון ציבורי.
 • הוגדר בכללים, כי רשות המים רשאית לאשר לישוב הקצאה למים לגינון ציבורי גם עבור שנת 2015, במידה והשתכנעה שהישוב עמד בכללי הזכאות בשנה שעברה.

 

במחלקת אנרגיה, מים ותשתיות במבט התארגנו  לסייע ללקוחותינו בדיווחים הכספיים בהתאם לדרישות המעודכנות וכן בהגשת בקשות להקצאת מים מוזלים לגינון ציבורי.

לצורך קבלת הצעת התקשרות לביצוע עריכה  וסקירה של הדיווחים הכספיים  ו/או לצורך ניתוח המשמעויות של הגשת בקשה להקצאת מים  מוזלים לגינון וסיוע בהגשת הבקשה לרשות המים ניתן לפנות לצוות מחלקת אנרגיה, מים ותשתיות לפי הפרטים שלהלן:

רו"ח אלון ראובני,  בטלפון: 052-4771747   או בדוא"ל      alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר,    בטלפון:   03-6382810   או בדוא"ל    boazs@mbtcpa.co.il

אייל נאדל,            בטלפון:   03-6382847   או בדוא"ל     eyaln@mbtcpa.co.il

 

[1] כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014.

דילוג לתוכן