PDF להורדה

העלאת שיעור הגמלה הפנסיונית ושינוי בתבחינים לשיוך אמצעי הייצור

שנה: 2015

מספר החוזר: 55.2015


ברצוננו לעדכנכם בפרסומן של התקנות הבאות – אשר פורסמו ביום ה-16 ביולי 2015 ותכנסנה לתוקף 30 יום לאחר מכן:

 

  • תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש) (תיקון), תשע"ה-2015

בתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תשס"ו-2005, נקבע כי חבר קיבוץ מתחדש, בגיל הפרישה, יהא זכאי לקבל מקיבוצו גמלה חודשית בסכום שלא יפחת   מ-35% מהשכר הממוצע, כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי. כעת, במסגרת התיקון עלה השיעור ל-40%[1].

כמו כן, נקבע כי קיבוץ רשאי לשלם לחבריו שבגיל הפרישה גמלה בשיעור גבוה יותר, בתנאי שכל סכום המשולם מעבר ל-40% יהיה לפי הוותק הפנסיוני.

יודגש, כי תיקון זה אינו בא לגרוע מכל סכום שחבר הקיבוץ היה זכאי לו, מעבר לסכום הגמלה הפנסיונית, מכוח החלטה או התחייבות של הקיבוץ שהיו בתוקף לפני תחילתן של התקנות.

 

  • תקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש) (תיקון), תשע"ה-2015

במסגרת התיקון בוטלה תקנה 3 לתקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש), תשס"ו-2005, שקבעה, ששיוך אמצעי ייצור בקיבוץ יתבצע על פי תבחינים שוויוניים ובאופן שוויוני, תוך התחשבות בוותק החבר, והכל כפי שייקבע בתקנון.

התיקון קובע, כי שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ יתבצע לפי תבחינים שוויוניים שיפורטו בתקנון ובאופן שוויוני, ובלבד ש-50% לפחות מהנכסים או הכספים העומדים לחלוקה בין החברים במסגרת שיוך אמצעי הייצור יחולקו לפי הוותק[2].

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1]   לאחר העלאה ל-40%, נכון לכניסת התקנה לתוקף, סכום פנסיית מינימום הינו – 3,649.2 ש"ח.

[2]   הוותק יחושב בהתאם לתקופת החברות בקיבוץ וכל תקופה הקודמת לחברותו בקיבוץ, שיש לכלול אותה בחישוב הוותק בקיבוץ – והכל בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973.

דילוג לתוכן