PDF להורדה

דרישות דיווח מחברות חלוקת החשמל בקיבוצים דצמבר 2018

שנה: 2018

מספר החוזר: 86.2018


כפי שדיווחנו בחוזרנו 73/18, רשות החשמל החליטה לבחון מחדש את המודל הכלכלי, לפיו פועלים המחלקים ההיסטוריים, ולהגדיר "בסיס תעריף" ספציפי למחלקים היסטוריים, אשר יבוסס על מכלול העלויות הנורמטיביות הנדרשות לחברת חלוקת חשמל, לצורך עמידה בדרישות חוק החשמל ותקנותיו ואמות המידה אותן מפרסמת רשות החשמל.

כיוון שמועד הדיווח נקבע עד ליום ה-1 בינואר 2019, אנו ממליצים למנהלי חברות חלוקת החשמל לרכז בהקדם את הפירוטים הנדרשים על ידי רשות החשמל וכן לבדוק האם הנתונים כוללים את כל העלויות וההשקעות ברשת החשמל בעבר ולעתיד.

יובהר, כי המודל העסקי יבוסס על עלויות נורמטיביות של "מחלק חשמל תקני", הפועל בצורה יעילה, כאשר, לפי עמדת רשות החשמל, מחלק חשמל, שלא יוכל לפעול כלכלית בעלויות התקן, יוכל להעביר את תשתיות חלוקת החשמל לחברת החשמל לישראל (חח"י). רשות החשמל תפרסם הנחיות חדשות, לגבי מודל העברת תשתיות החלוקה לחח"י, לקיבוצים הרוצים בכך.

לצורך קביעת בסיס התעריף, נשלחו לאחרונה, לכל חברות חלוקת החשמל הקיבוציות, טפסים למילוי על גבי גיליון אקסל, הכוללים דרישה למגוון רחב של נתונים כספיים, תפעוליים והנדסיים. כאמור, לוח הזמנים להעברת הטפסים לרשות החשמל נקבע עד לסוף שנת 2018.

יודגש, כי אופן מילוי הטפסים עשוי להשפיע בצורה ישירה על בסיס התעריף, שייקבע לחברות החלוקה ועל יכולתן לפעול בצורה כלכלית, ועל כן יש לשים לב לאופן מילוי הטפסים ולהתייחס לנתונים שלהם השפעה על בסיס התעריף, אשר יתכן, שאינם מוצגים בצורה מלאה בדיווחי חברת חלוקת החשמל.

יצוין, כי לא ברור מנוסח הפניה האם מילוי הטפסים הינו חובה, אולם אנו סבורים, כי אי מילוי הטפסים עלול להביא למצב בו רשות החשמל תקבע תעריפים באופן שאיננו מביא בחשבון את מכלול העלויות בחברות חלוקת חשמל, ועל כן אנו ממליצים להשלים את מילוי הטפסים כנדרש.

הטפסים, הנדרשים למילוי, כוללים נתונים כמותיים לגבי רכישת ומכירת החשמל, נתונים כלכליים לגבי ההוצאות וההשקעות של חברת החלוקה וכן נתונים הנדסיים לגבי התשתיות של החברה. חלק ניכר מהנתונים הנדרשים מצויים ממילא אצל מנהלי החברה וניתן לצרפם כנספח כמות שהם.

הנתונים הכספיים, המהותיים, שיתכן ואינם מוצגים בדוחות הכספיים של חברת החלוקה הינם:

  • פחת כלכלי / החזר הון בגין תשתיות החשמל הישנות, הרשומות בקיבוץ ולא בחברת חלוקת החשמל וכן רשומות בערכים היסטוריים ולא בערכי כינון.
  • התחייבויות להשקעות עתידיות או השקעות בפועל, שבוצעו בשכונות הרחבה, אשר אינן מקבלות ביטוי בהחזר ההון עבור תשתיות העבר.
  • חיובים חלקיים או חסרים של עלויות שכר ו/או תקורות שונות מהקיבוץ, שלא תומחרו בצורה נאותה או שלא חולקו בצורה נאותה בין הפעילויות השונות בקיבוץ.

 

ברית פקוח-מבט, בשיתוף עם התנועה הקיבוצית ועם שולחן הארגונים, מציעים סיוע לחברות החלוקה בהבהרות לגבי אופן מילוי הטפסים, וכן בסקירה של הטפסים שמולאו, השלמת נתונים במידה וישנם חסרים מהותיים והוספת מכתב נלווה, הנותן ביאור לגבי המידע אותו לא ניתן ללמוד מהנתונים בטפסים.

בנוסף, אנו מרכזים בסיס מידע לגבי כל הקיבוצים, שישלחו דיווחים, שיאפשר לנו לבחון ולנתח, במקביל לרשות החשמל, את העלויות הנורמטיביות, הנדרשות לחברת חלוקת חשמל, ובהתאם לכך להגיב לתחשיבים שתבצע רשות החשמל.

כאמור לעיל, כיוון שמועד הדיווח נקבע עד ליום ה-1 בינואר 2019, אנו ממליצים למנהלי חברות חלוקת החשמל לרכז בהקדם את הפירוטים הנדרשים על ידי רשות החשמל וכן לבדוק האם הנתונים כוללים את כל העלויות וההשקעות ברשת החשמל בעבר ולעתיד.

עלות הסיוע במילוי הטפסים, בקרת השלמות וייעוץ בניסוח מכתב הגשה לרשות החשמל וכן ריכוז בסיס המידע של חברות חלוקה קיבוציות, לצורך ניתוחים מקבילים לניתוחי רשות החשמל, תחויב לקיבוצים, שירצו בכך, במספר שעות עבודה (עד 10 שעות), כאשר ריכוז בסיס המידע הכולל לצורך הרצת סימולציות מול רשות החשמל תעשה על ידינו לכל הקיבוצים תוך השתתפות במימון על ידי שולחן הארגונים.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון:  052-4771747 או בדוא"ל   alonr@mbtcpa.co.il

נרי אולמן, בטלפון:  03-6382808 או בדוא"ל     nery@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן