PDF להורדה

עדכונים במשק המים – דצמבר 2018

שנה: 2018

מספר החוזר: 85.2018


מתווה להעלאת תעריפי השפד"ן החל מינואר 2019 – שימוע ציבורי

ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המים פרסמה, ביום ראשון השבוע, מתווה להעלאת תעריפי מי השפד"ן – כבר מראשית שנת 2019.  בשלב זה הרשות מעלה את המתווה לשימוע ציבורי.

יצוין, כי הרשות בחרה לפרסם מתווה זה בנפרד מפרסום עדכון שאר תעריפי המים לשנת 2019, שנעשה בסוף חודש אוקטובר.

נזכיר, כי תיקון 27 לחוק המים, אשר אושר בכנסת בתחילת שנת 2017, "פרץ את הסכר", הכשיר את הקרקע והעניק לרשות המים חופש פעולה מלא, בכל הקשור לקביעת תעריפי המים החקלאיים. העלאת תעריפי השפד"ן הינה חלק בלתי נפרד ממהלך זה, כך גם כותבת רשות המים עצמה בדברי ההסבר לשינוי התעריפים המוצע.

העלאת תעריפי השפד"ן עומדת בניגוד לקבוע בהסכם המים, שנחתם בין התאחדות חקלאי ישראל ומשרדי הממשלה, בשנת 2010, ואשר קיבע את תעריף השפד"ן. בנוסף, בשלב הנוכחי לא ידוע על כל פיצוי, מוסכם או אחר, לחקלאים הנפגעים מההתייקרות המוצעת.

להערכתנו, בשבועות הקרובים תישמע התנגדות נחרצת מצד הארגונים החקלאיים השונים למתווה העלאה זה.

תאריך אחרון להגשת התייחסות במסגרת השימוע הציבורי הינו ה-30 לדצמבר 2018.

את מסמכי השימוע ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות המים בלינק הבא:

http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Authority-Board/Pages/shimua1312b2018.aspx

אנו ממליצים לכל מי שעשוי להיפגע מהעלאת מחיר השפד"ן להתייחס לשימוע שפורסם ולהציג את עמדתו לרשות המים.

בהזדמנות זו אנו רוצים להזכיר, כי גם בשנת 2019 נמשיך לעדכן באופן שוטף לגבי כל ההתפתחויות במשק המים בחוזרים מקצועיים.

עלות מינוי שנתי לחוזרים חודשיים הינה 500 ש"ח, כולל מע"מ.

לקוחות, שרוצים לחדש את המינוי משנה קודמת וכן לקוחות חדשים מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו.

 

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן