PDF להורדה

רשם האגודות השיתופיות מבקש את הערות הציבור לטיוטת תיקון להוראה חשבונאית מספר 4

שנה: 2019

מספר החוזר: 8.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי רשם האגודות השיתופיות פרסם להערות הציבור טיוטת תיקון להוראה חשבונאית מספר 4 – דיווח כספי בדבר התחייבות לתשלום קצבה לעוזב ופנסיה לחבר בקיבוץ מתחדש.

התיקון מעדכן את ההוראה וקובע כללים מחייבים אחידים לחישוב ההתחייבות הפנסיונית.

את הערות לטיוטה ניתן לשלוח עד ל-7 בפברואר 2019, ל- reports@economy.gov.il.

יצוין, כי תיקון ההוראה נעשה בעיקר בנוגע למשתנים הבאים:

–  התייחסות לגידול עתידי בשכר הממוצע במשק, וכפועל יוצא מכך של פנסיית המטרה.

–  הגדרת ריבית להיוון.

–  הגדרת לוחות תמותה לשימוש בביצוע החישובים.

–  הגדרת התייחסות לתוספת ליחידים.

בהתאם לתיקון המוצע ההוראה המתוקנת מעדכנת ומחליפה את הוראה חשבונאית מספר 4 ותחול על דוחות כספיים של קיבוץ מתחדש לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2018.

הטיוטה להערות הציבור נמצאת באתר רשם האגודות ובאתרנו.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן