PDF להורדה

רשם האגודות השיתופיות מבקש את הערות הציבור לנספחים לדוחות הכספיים

שנה: 2019

מספר החוזר: 7.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי כחלק מתהליך מעבר לדיווח מקוון, רשם האגודות השיתופיות פרסם טיוטה להערות הציבור – עדכון נספח לפי הטופס שבתוספת החמישית וסקירת מנהלים לפי הטופס שבתוספת השישית.

יצוין, כי התוספת החמישית וסקירת המנהלים (שבתוספת השישית), שיתגבשו, יעוגנו בתיקון לחקיקה.

יובהר, כי הנתונים מוצגים כעת בגרסת קובץ Excel רק לצורך מתן ההערות וכי הדיווח בעתיד אמור להתבצע באמצעות מערכת מקוונת.

את הערות לנספחים ניתן לשלוח עד ל-3 בפברואר 2019, ל- reports@economy.gov.il.

קבצי האקסל להערות הציבור נמצאים באתר רשם האגודות ובאתרנו.

  

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן