PDF להורדה

עדכונים בתחום תעריף החשמל – שנת 2019

שנה: 2019

מספר החוזר: 6.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי בהתאם להחלטת רשות החשמל, לוח תעריפי החשמל במשק השתנה החל מינואר 2019.

לוח התעריפים החדש שונה במעט מהתעריפים, שפורסמו לשימוע ציבורי בנובמבר 2018, כאשר רשות החשמל צמצמה את שיעור עליית המחיר (שהייתה מתוכננת בשיעור של כ-7%) לשיעור נמוך יותר של כ-2.5%.

בנוסף לשינוי בתעריפי האנרגיה, שהינם לפי היקף צריכה, שונו התעריפים הקבועים עבור תשתית לפי גודל החיבור ב-KVA, כאשר חיוב זה גדל בשיעור ממוצע של כ- 10%-20%, לפי גודל החיבור.

עיקרי המסקנות העולות מלוח התעריפים המעודכן:

 • תעריפי התעו"ז לצרכן
 • ייקור תעריף תעו"ז מתח נמוך בכל עונות השנה (חורף, מעבר, קיץ) ובכל המקטעים (שפל, גבע, פסגה) בשיעור ממוצע של כ-1.5%.
 • הוזלה בתעריפי השפל למחלקי חשמל (מכירה מרוכזת מתח גבוה) וייקור תעריפי הפסגה והגבע – ייקור ממוצע כולל בתעריף בשיעור כ-0.3%.
 • הוזלת התעריף הממוצע של תעו"ז מתח גבוה בשיעור של כ-0.9%.
 • תעריפים קבועים לצרכן
 • ייקור התעריף הביתי הקבוע לצרכנים בשיעור של כ-2.1%.
 • ייקור תעריף כללי קבוע בשיעור של כ-1.8%.
 • הוזלת תעריף תאורת הרחוב הקבוע בשיעור של כ-0.7%
 • תעריף הייצור
 • ייקור של תעריף הייצור בכל המקטעים ועונות השנה בשיעור של 3.0%.
 • השפעות שינויי התעריפים על הקיבוץ
 • מרווח החלוקה למחלקי החשמל בין תעריף רכישת חשמל לתעריף מכירה בתעו"ז מתח נמוך עלה בשיעור של כ-5% ועומד על שיעור ממוצע של כ-25%.
 • מרווח החלוקה (פער בין מחיר מכירה לעלות הקנייה) במכירת חשמל ממחלק לצרכני מתח גבוה (מפעלים) קטן בשיעור ניכר של כ-19% ועומד על שיעור של כ-5%.
 • מרווח החלוקה של מחלקי החשמל ביחס לצרכני מתח נמוך בתעריף קבוע גדל ועומד כיום בממוצע על שיעור של כ-26%.
 • עליית תעריפי מקטע הייצור בשקלול התעריף, תגדיל את ההיקף הכספי של ההנחה אותה נותנים יצרני החשמל הפרטיים (יח"פים).

לסיכום, מצבן של חברות חלוקת החשמל, שבשטחן מפעל הצורך חשמל במתח גבוהה הורע. חברות חלוקת חשמל, שבשטחן רק צרכני מתח נמוך, הגדילו את המרווח. צרכנים של חשמל בעסקאות פרטיות – ייהנו מהגדלת ההנחה.

נציין, כי בימים אלו בוחנת רשות החשמל, את המודל הכלכלי לפיו פועלות חברות החלוקה, המבוסס על הפער בין מחיר קניה למחיר מכירת חשמל, ושוקלת להגדיר בסיס תעריף אחיד לחברות חלוקת חשמל, שיתבסס על עלויות הפעלה נורמטיביות של חברה ממוצעת לחלוקת חשמל.

 

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן