PDF להורדה

שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לשנת 2018

שנה: 2018

מספר החוזר: 5.2018


 

ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה פורסמו ברשומות השיעורים המעודכנים לשנת 2018, לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה.

סעיף 3(ט) – ריבית רעיונית החלה על מקבל ההלוואה

שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה לשנת 2018 – 3.48% (בשנת 2017 – 3.41%).

נזכיר, כי סעיף 3(ט) קובע, שאם אדם מימש זכות, שקיבל בעבר, לרכישת נכס או שירות, במחיר הנמוך ממחיר השוק או קיבל הלוואה ללא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שקבע לעניין זה שר האוצר – יראו את ההפרש:

  • בזכות או בהלוואה שניתנו בקשר ליחסי עובד ומעביד – כהכנסת עבודה;
  • בזכות או בהלוואה שקיבל אדם ממי שהוא מספק לו שירותים – כהכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה (הכנסה מעסק), זולת אם הוכיח, שניתנו ללא קשר עם השירותים שסיפק;
  • בזכות או בהלוואה, שפסקאות (א) או (ב) לעיל אינן חלות עליה, שקיבל בעל שליטה, או קרובו, מחברה שבשליטתו – כהכנסה לפי סעיף 2(4) (הכנסות מימון).

שיעור הריבית מתעדכן בכל שנה מראש.

סכום הלוואה מינימלי לעובד – המתחייב בריבית רעיונית בשנת 2018 – הלוואה מעל סך 7,680 ש"ח[1].

סעיף 3(י) – ריבית רעיונית החלה על נותן ההלוואה

שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת 2018 – 2.61% (בשנת 2017 – 2.56%).

 

 

 

בהתאם לסעיף 3(י), יש לראות באדם, שנתן הלוואה בתנאים מועדפים, ביחס לתנאי השוק הרגילים, כמי שקיבל הכנסה מריבית רעיונית, ועל כן יש לחייבו במס.

יצוין, כי בהגדרת "הלוואה" נקבע, שסעיף זה לא חל על הלוואה, שנתן חבר בני אדם לחבר בני אדם שבשליטתו[2], שאינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי, ואשר ניתנה כנגד שטר הון, שהונפק לתקופה של חמש שנים לפחות. תנאי זה חל רק באם  ההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום התקופה האמורה והפירעון נדחה בפני התחייבויות אחרות.

יובהר, כי הוראות הסעיף תחולנה רק במקרים בהם קיימים יחסים מיוחדים בין הלווה למלווה (כגון: הלוואה לקרוב, שליטה של אחד מהצדדים להלוואה בצד האחר או שהצדדים להלוואה הם בשליטת[3] אותו אדם, במישרין או בעקיפין, לבד או ביחד עם אחר).

יובהר, כי ההנחה מאחורי הסעיף היא, כי עסקת נתינת הלוואה, כאשר אין מתקיימים יחסים מיוחדים בין הצדדים, נעשית במחיר שוק. רק בין צדדים קשורים קיים החשש לעסקה שלא בתנאי שוק. לפיכך, אין מקום להחיל את הסעיף באופן גורף על כלל ההלוואות.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

 

 

[1] הסכום נכון לשנת 2017, טרם עודכן לשנת 2018.

[2]   לעניין זה, השליטה יחול הכלל של זכאות ל-25% ומעלה מזכות ההצבעה או הזכות לרווחים.

[3]   לעניין זה, שליטה תחשב כהחזקה במישרין או בעקיפין של לפחות 5% מאמצעי השליטה, ביום אחד בשנת המס בחבר בני האדם האחר.

 

ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה פורסמו ברשומות השיעורים המעודכנים לשנת 2018, לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה.

סעיף 3(ט) – ריבית רעיונית החלה על מקבל ההלוואה

שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה לשנת 2018 – 3.48% (בשנת 2017 – 3.41%).

נזכיר, כי סעיף 3(ט) קובע, שאם אדם מימש זכות, שקיבל בעבר, לרכישת נכס או שירות, במחיר הנמוך ממחיר השוק או קיבל הלוואה ללא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שקבע לעניין זה שר האוצר – יראו את ההפרש:

  • בזכות או בהלוואה שניתנו בקשר ליחסי עובד ומעביד – כהכנסת עבודה;
  • בזכות או בהלוואה שקיבל אדם ממי שהוא מספק לו שירותים – כהכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה (הכנסה מעסק), זולת אם הוכיח, שניתנו ללא קשר עם השירותים שסיפק;
  • בזכות או בהלוואה, שפסקאות (א) או (ב) לעיל אינן חלות עליה, שקיבל בעל שליטה, או קרובו, מחברה שבשליטתו – כהכנסה לפי סעיף 2(4) (הכנסות מימון).

שיעור הריבית מתעדכן בכל שנה מראש.

סכום הלוואה מינימלי לעובד – המתחייב בריבית רעיונית בשנת 2018 – הלוואה מעל סך 7,680 ש"ח[1].

סעיף 3(י) – ריבית רעיונית החלה על נותן ההלוואה

שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת 2018 – 2.61% (בשנת 2017 – 2.56%).

 

 

 

בהתאם לסעיף 3(י), יש לראות באדם, שנתן הלוואה בתנאים מועדפים, ביחס לתנאי השוק הרגילים, כמי שקיבל הכנסה מריבית רעיונית, ועל כן יש לחייבו במס.

יצוין, כי בהגדרת "הלוואה" נקבע, שסעיף זה לא חל על הלוואה, שנתן חבר בני אדם לחבר בני אדם שבשליטתו[2], שאינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי, ואשר ניתנה כנגד שטר הון, שהונפק לתקופה של חמש שנים לפחות. תנאי זה חל רק באם  ההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום התקופה האמורה והפירעון נדחה בפני התחייבויות אחרות.

יובהר, כי הוראות הסעיף תחולנה רק במקרים בהם קיימים יחסים מיוחדים בין הלווה למלווה (כגון: הלוואה לקרוב, שליטה של אחד מהצדדים להלוואה בצד האחר או שהצדדים להלוואה הם בשליטת[3] אותו אדם, במישרין או בעקיפין, לבד או ביחד עם אחר).

יובהר, כי ההנחה מאחורי הסעיף היא, כי עסקת נתינת הלוואה, כאשר אין מתקיימים יחסים מיוחדים בין הצדדים, נעשית במחיר שוק. רק בין צדדים קשורים קיים החשש לעסקה שלא בתנאי שוק. לפיכך, אין מקום להחיל את הסעיף באופן גורף על כלל ההלוואות.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

 

 

[1] הסכום נכון לשנת 2017, טרם עודכן לשנת 2018.

[2]   לעניין זה, השליטה יחול הכלל של זכאות ל-25% ומעלה מזכות ההצבעה או הזכות לרווחים.

[3]   לעניין זה, שליטה תחשב כהחזקה במישרין או בעקיפין של לפחות 5% מאמצעי השליטה, ביום אחד בשנת המס בחבר בני האדם האחר.

 

ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה פורסמו ברשומות השיעורים המעודכנים לשנת 2018, לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה.

סעיף 3(ט) – ריבית רעיונית החלה על מקבל ההלוואה

שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה לשנת 2018 – 3.48% (בשנת 2017 – 3.41%).

נזכיר, כי סעיף 3(ט) קובע, שאם אדם מימש זכות, שקיבל בעבר, לרכישת נכס או שירות, במחיר הנמוך ממחיר השוק או קיבל הלוואה ללא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שקבע לעניין זה שר האוצר – יראו את ההפרש:

  • בזכות או בהלוואה שניתנו בקשר ליחסי עובד ומעביד – כהכנסת עבודה;
  • בזכות או בהלוואה שקיבל אדם ממי שהוא מספק לו שירותים – כהכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה (הכנסה מעסק), זולת אם הוכיח, שניתנו ללא קשר עם השירותים שסיפק;
  • בזכות או בהלוואה, שפסקאות (א) או (ב) לעיל אינן חלות עליה, שקיבל בעל שליטה, או קרובו, מחברה שבשליטתו – כהכנסה לפי סעיף 2(4) (הכנסות מימון).

שיעור הריבית מתעדכן בכל שנה מראש.

סכום הלוואה מינימלי לעובד – המתחייב בריבית רעיונית בשנת 2018 – הלוואה מעל סך 7,680 ש"ח[1].

סעיף 3(י) – ריבית רעיונית החלה על נותן ההלוואה

שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת 2018 – 2.61% (בשנת 2017 – 2.56%).

 

 

 

בהתאם לסעיף 3(י), יש לראות באדם, שנתן הלוואה בתנאים מועדפים, ביחס לתנאי השוק הרגילים, כמי שקיבל הכנסה מריבית רעיונית, ועל כן יש לחייבו במס.

יצוין, כי בהגדרת "הלוואה" נקבע, שסעיף זה לא חל על הלוואה, שנתן חבר בני אדם לחבר בני אדם שבשליטתו[2], שאינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי, ואשר ניתנה כנגד שטר הון, שהונפק לתקופה של חמש שנים לפחות. תנאי זה חל רק באם  ההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום התקופה האמורה והפירעון נדחה בפני התחייבויות אחרות.

יובהר, כי הוראות הסעיף תחולנה רק במקרים בהם קיימים יחסים מיוחדים בין הלווה למלווה (כגון: הלוואה לקרוב, שליטה של אחד מהצדדים להלוואה בצד האחר או שהצדדים להלוואה הם בשליטת[3] אותו אדם, במישרין או בעקיפין, לבד או ביחד עם אחר).

יובהר, כי ההנחה מאחורי הסעיף היא, כי עסקת נתינת הלוואה, כאשר אין מתקיימים יחסים מיוחדים בין הצדדים, נעשית במחיר שוק. רק בין צדדים קשורים קיים החשש לעסקה שלא בתנאי שוק. לפיכך, אין מקום להחיל את הסעיף באופן גורף על כלל ההלוואות.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

 

 

[1] הסכום נכון לשנת 2017, טרם עודכן לשנת 2018.

[2]   לעניין זה, השליטה יחול הכלל של זכאות ל-25% ומעלה מזכות ההצבעה או הזכות לרווחים.

[3]   לעניין זה, שליטה תחשב כהחזקה במישרין או בעקיפין של לפחות 5% מאמצעי השליטה, ביום אחד בשנת המס בחבר בני האדם האחר.

דילוג לתוכן