PDF להורדה

עמדת רשות המסים בעניין דרישות דיווח לרשות המסים של קיבוצים מתחדשים

שנה: 2019

מספר החוזר: 5.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי רו"ח רולנד עם-שלם, המשנה למנהל רשות המסים, העביר לנו את עמדת רשות המסים בעניין דרישות הדיווח לרשות המסים של קיבוצים מתחדשים. לדעתנו, היקף הדיווח הנדרש הינו נרחב ביותר, משקף פרשנות לגבי עקרונות מיסוי הקיבוץ המתחדש, שבחלקן אינן מקובלות עלינו, וחורג מכללי הדיווח הנדרשים ממגזרים אחרים בישראל.

נציין, כי אנו נמצאים בקשר  עם רשות המסים, ביחד עם ראשי התנועה הקיבוצית.

אנו ממליצים לקיבוצים להמשיך ולהיערך לאיסוף הנתונים והזנתם לתוכנת שירה (כולל מילוי מלא של הנספחים) ללא שינוי ובהתאם להנחיות, שהוצאנו עד כה.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל:

דב קלט, בטלפון: 03-6382839             dov@mbtcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818       avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן