PDF להורדה

עדכון סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית לשנת 2019

שנה: 2019

מספר החוזר: 3.2019


ברצונו לעדכנם, כי סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית ("פנסיית הרשם") לשנת 2019 הינו 4,056 ש"ח לחודש (זאת לעומת 3,921 ש"ח לחודש בשנת 2018).

נזכיר, כי בהתאם לתקנות הערבות ההדדית[1] סכום הגמלה הפנסיונית הינו 40% מהשכר הממוצע במשק[2] ועל הקיבוץ המתחדש להבטיח את הספקת צורכי חבריו שבגיל פרישה, באופן שערכם הכולל לא יפחת מגובה סכום הגמלה הפנסיונית.

לפי חוק הביטוח הלאומי, השכר הממוצע מחושב ב-1 בינואר של כל שנה (ולאחר מכן בכל פעם שחל פיצוי). השכר הממוצע במשק לשנת 2019 הינו 10,139 ש"ח לחודש.

כאמור, סכום הגמלה הפנסיונית נקבע לפי 40% מהשכר הממוצע במשק – דהיינו, 4,056 ש"ח לחודש החל מיום 1 בינואר 2019.

 נדגיש, כי מדובר בעליה של 3.44% ביחס לשנת 2018דבר הממחיש את החשיבות בהערכה עתידית של עליה ריאלית בשכר הממוצע במשק, בחישוב התחייבות הקיבוץ לחבריו בגין תשלומי פנסיה עתידיים.

 

לפרטים נוספים ולמידע ניתן לפנות ל:

רו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800,   osnat@britcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר, בטלפון: 03-6382811,   yossi@mbtcpa.co.il

[1]  תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תשס"ו-2005.

[2]  כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995.

דילוג לתוכן