PDF להורדה

תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תיקון), תשע"ט-2019

שנה: 2019

מספר החוזר: 28.2019


פורסם תזכיר חוק תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תיקון), תשע"ט-2019, שהוכן במשרד הכלכלה. עניינו החלת קביעת חובה על האגודות למנות ועדת ביקורת, החל מ"נפח" פעילות מסוים. הערות ניתן לשלוח עד ל-10 באפריל 2019.

דילוג לתוכן