PDF להורדה

תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות) (תיקון), תשע"ט-2019

שנה: 2019

מספר החוזר: 27.2019


פורסם באתר קשרי ממשל תזכיר חוק תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות) (תיקון), תשע"ט-2019, שהוכן במשרד הכלכלה, שעניינו עדכון הנספחים, שעל האגודות השיתופיות לצרף לדוחותיהן הכספיים. הערות ניתן לשלוח עד ל-10 באפריל 2019.

דילוג לתוכן