PDF להורדה

מסלול תמיכה בחדשנות למיזמים עבור רשויות מקומיות

שנה: 2019

מספר החוזר: 26.2019


ברצוננו לעדכנכם בדבר מסלול משותף לרשות החדשנות, למשרד הפנים ולמטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי, התומך בתכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה ("פיילוטים") של מוצרים וטכנולוגיות חדשניות בשירות גופי השלטון המקומי, הצפויים להשפיע על ייעול ושיפור השירותים המוענקים לתושבים על ידי גופים אלו.

יצוין, כי על מוצרים המוגשים במסגרת מסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

תאריך אחרון להגשה – 29 באפריל 2019, עד השעה 14:00.

להלן עיקרי המסלול

מטרת המסלול – היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי עבודת הרשויות בשלטון המקומי בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים. פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומי השלטון המקומי. ייעול ושיפור גופי השלטון המקומי בישראל ובעולם.

המסלול מיועד  – לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחום השירותים לגופי שלטון מקומי.

התמיכה שתתקבל – תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.

כמו כן, תינתן תמיכה בשיעור חריג של 60% מהוצאות המו"פ המאושרות לתכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על קידום מערכות השלטון המקומי בישראל ובעולם או המהווה פריצת דרך טכנולוגית בתחומה או ביצוע תכנית ההרצה ברשויות באזורי עדיפות לאומית.

וכן, תינתן תמיכה בחיבור לרשויות מקומיות ובחינת מגבלות רגולטוריות.

יתרונות המסלול – אימפקט על החברה: המסלול מאפשר לחברה להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירתו לשוק באמצעות היישום באתר הניסוי. מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור. תמיכה שהיא תו איכות – תמיכת רשות החדשנות, הניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות ומקלה על גיוס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי המסלול – על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל. על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית להיות בבעלות מלאה של החברה. על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 2 ונהלי המסלול.

קריטריונים להערכת בקשה – קידום מערכת השלטון המקומי בישראל ובעולם; רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית; רמת האתגרים במימוש התכנית; יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי; פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית; התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית; איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה, שיתוף הפעולה בין החברה לרשות המקומית והתועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ ובחו"ל ומסחור.

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:       

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,    eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,        galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן