PDF להורדה

ועדים מקומיים – מועד אחרון להגשת דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2018, למועצה האזורית – תזכורת

שנה: 2019

מספר החוזר: 24.2019


ברצוננו להזכירכם, כי הוועדים המקומיים מחויבים להגיש, מידי שנה, דוחות כספיים מבוקרים למועצה האזורית, לא יאוחר מארבעה חודשים מתום שנת הכספים[1]. דהיינו, את הדוחות הכספים המבוקרים ליום 31 בדצמבר 2018, יש להגיש למועצה האזורית עד ליום ה-30 באפריל 2019.

עוד נזכיר, כי משרד הפנים פרסם מתכונת אחידה לדוחות הכספיים של הוועדים המקומיים. מתכונת זו תואמת את שיטת הדיווח המקובלת בשלטון המקומי, והינה זהה למתכונת הדיווח הנהוגה ברשויות המקומיות. בהתאם להודעת משרד הפנים, על הוועדים המקומיים לערוך את הדוחות הכספיים, באופן ובפירוט הנדרש על פי דוגמת הדוח[2].

כמו כן, על תמצית הדוח הכספי להיות מופצת לכל תושבי היישוב, בתוך 14 ימים מהגשת הדוח למועצה.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1] סעיף 134ד'(א)(2) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958.

[2] את דוגמת הדוח הכספי האחיד לוועד מקומי (מעודכן 24/9/17) – ניתן למצוא באתר משרד הפנים בכתובת:

http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/LocalGovermentCriticism/Pages/%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99.aspx#openClose3

 

דילוג לתוכן