PDF להורדה

דיווח כספי על פעילות המים לשנת 2018

שנה: 2019

מספר החוזר: 23.2019


בהתאם לכללי המים[1] נדרשים גם השנה, כמו בשנים קודמות, כל בעלי הרישיונות להפקה ולהספקה של מים (ובתוכם מרבית הקיבוצים והמושבים), לדווח על תוצאות הפעילות הכספית של המים לשנת 2018.

את הדיווח יש להעביר לרשות המים עד ליום 30 באפריל 2019.

בהתאם לכללי המים, מחויבים בדיווח כל בעלי רישיונות הפקה או הספקה של מים, למעט ישובים, שהעבירו את הקצאות המים שלהם לאגודות אזוריות או לבעלי רישיונות קטנים, כהגדרתם בכללים.

באתר האינטרנט של רשות המים מתפרסמת רשימת בעלי הרישיונות החייבים בדיווח. נכון למועד זה עדיין לא פורסמה רשימת חייבי הדיווח לשנת 2018, אולם הנחת העבודה היא שמי שנדרש לדווח בעבר, נדרש לכך גם לשנת 2019.

הדיווחים הכספיים מתייחסים לכל סוגי המים, שמפורטים בהקצאות לספק, וכוללים התייחסות להכנסות ולהוצאות לפי סוגי המים וכן לנכסים המשמשים את פעילות המים.

הדרישה בסעיף 26 (ב) לכללי המים, הינה:

"הנתונים שבסעיפים קטנים (א)(1) עד (6) יבוקרו או יסוקרו בידי רואה חשבון לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל; לדוח תצורף חוות דעת של רואה החשבון, שביצע את הבקרה או הסקירה האמורה, לפי העניין האמור".

כמדי שנה, אנו מציעים לבעלי הרישיונות לבצע את תהליכי סקירת הנתונים וצירוף חוות דעת לסקירה, כפי שמתחייב מסעיף 26(ב) לכללים, כמפורט לעיל. בתהליכים אלו אנו בודקים, בין היתר, את בסיס המידע ששימש לדיווח, את הנתונים שנמסרו בהשוואה לדיווח שנה קודמת, התאמת תעריפי חיוב המים לתקנות וכן התאמה בין הדיווח הכספי לדיווח הכמותי של המים שסופקו, אשר בוצע על ידי בעלי הרישיונות בפברואר 2019.

סיכום הדיווחים הכספיים, שהגשנו לשנת 2017, מראה כי ישנם כ-15% מבעלי רישיון הספקה ו/או הפקה של מים שלא הגישו הדיווחים כנדרש. ברצוננו לציין, כי נכון להיום לא בוצעו סנקציות כל שהן לבעלי רישיונות, שלא דיווחו כדין – אולם רשות המים מבצעת ביקורות תקופתיות ורושמת לפניה ב"רשימה שחורה" בעלי רישיונות אלו.

לאחרונה, שלחנו ללקוחותינו "חבילת דיווח" הכוללת הבהרות והסברים לגבי דרישות הדיווח לשנת 2018, וכן, למי שמעוניין בכך, צירפנו פורמט דיווח באקסל.

אנו ממליצים לכל בעלי הרישיונות, להיערך בהקדם לדיווח הכספי לשנת 2018 וכן להשלים דיווחים לשנים 2016 ו-2017, למי שטרם עשה זאת.

בדבר יעוץ ושאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747   alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר, בטלפון: 03-6382810     boazs@mbtcpa.co.il

מושבים – רו"ח לימור לטאי עובד, בטלפון: 054-5816814   limoro@britcpa.co.il

[1]  כללי המים (תנאים ברישיון), תשע"ד-2014.

דילוג לתוכן