PDF להורדה

עמותה – חובת תשלום אגרה שנתית לשנת 2019

שנה: 2019

מספר החוזר: 21.2019


בהתאם להוראות חוק העמותות ותקנותיו[1], חייבת כל עמותה בתשלום אגרה שנתית, מהשנה שלאחר רישומה, אלא אם הצהירה בפני עורך דין על קיום שני תנאים מצטברים, כמפורט להלן:

  • תקציבה השנתי אינו עולה על 300,000 ש"ח.
  • אין היא משלמת שכר ותשלומים עבור ביצוע עבודה, פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הוראות חוק העמותות כגון: שכר רואה חשבון.

יצוין, כי תשלום שכר אינו מתייחס רק ליחסי עובד ומעביד בעמותה, אלא גם לתשלום שכר עבור ביצוע עבודות, כגון: תשלום עבור שיפוצים, ניקיון, יעוץ משפטי, גינון וכדומה (ניתן לראות באתר רשם העמותות הנחיות מפורטות יותר באשר למקרים מיוחדים בהם משולמים סכומים זניחים).

תשלום אגרה שנתית לשנת 2019

אגרה שנתית מופחתת לתשלום עד 31 במרץ 2019 – 1,318 ש"ח

אגרה שנתית בתעריף רגיל – לתשלום החל מיום 1 באפריל 2019 – 1,611 ש"ח

ניתן לשלם באופן מקוון באתר רשם העמותות או בבנק הדואר ולחילופין להמציא לבנק הדואר את טופס התצהיר בדבר פטור (הנכלל בטפסים שנשלחים לעמותה מידי שנה) חתום כנדרש.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1]  תקנות העמותות (אגרות), תשנ"ח-1998.

דילוג לתוכן