PDF להורדה

דיווח תמלוגים לקרן תמורה – תזכורת

שנה: 2018

מספר החוזר: 8.2018


ברצוננו להזכירכם, כי תאגידים, אשר ביצעו תכניות פיתוח בתמיכת רשות החדשנות (לשעבר המדען הראשי), מחויבים בדיווח תמלוגים לקרן תמורה וכי ה-1 במרץ 2018, הינו המועד האחרון לדיווח תמלוגים עבור המחצית השנייה של שנת 2017. 

יודגש, כי תאגידים שלא יגישו את הדיווח עד למועד זה יעוכבו המענקים המגיעים להם מקרן תמורה וכן, התמלוגים המשולמים באיחור – מחויבים בריבית והפרשי הצמדה.

להלן תמצית הדגשים לדיווח תמלוגים, כאמור:

  • חובת דיווח – חובת הדיווח לקרן תמורה חלה על כל תאגיד, שביצע תכניות מחקר ופיתוח בתמיכת רשות החדשנות. חובת הדיווח חלה גם על תאגידים, שטרם החלו במכירות המוצרים שפותחו וכן על תאגידים מתחום התעשייה המסורתית, שקיבלו תמיכה במסגרת תכנית הסיוע הפטורה מתשלום תמלוגים (דהיינו, תאגידי התעשייה המסורתית, שאושרו כפטורים מתמלוגים, ידווחו לקרן תמורה על מכירות המוצרים שפותחו, אולם ללא תשלום תמלוגים).
  • רישום נפרד – בהנהלת החשבונות של התאגיד יש לרשום את ההכנסות ממכירת מוצרים, שפותחו בתמיכת המדען הראשי, בכרטיסים נפרדים.
  • התמלוגים – התמלוגים ישולמו על כל הכנסה, שמקורה במוצר המפותח ובנגזרותיו, כהגדרתם בכתב האישור שהתאגיד קיבל מרשות החדשנות.
  • מחיר המכירה – מחיר המכירה של המוצרים החייבים בתמלוגים אינו כולל מס קנייה ומס ערך מוסף.

כאשר המכירה מתבצעת דרך חברות קשורות, מחיר המכירה, לצורך חישוב התמלוגים, יהיה המחיר בו מכרה החברה הקשורה ללקוח.

שיעורי התמלוגים:

סוג התאגיד                      שיעור התמלוגים

חברה קטנה                                3%

חברה גדולה                               5%

חברת "תעשייה מסורתית"         1.3% או פטור בתנאים מסוימים

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל-:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 03-6382842,              galina@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן