PDF להורדה

דוח מס משוער לסוף שנת המס 2018

שנה: 2018

מספר החוזר: 79.2018


כמידי שנה אנו נערכים לסוף שנת המס. גם השנה תכלול ההערכות ימי עיון, הפקת חוברת הערכות לסוף שנת המס, וכן ליווי והדרכת הקיבוצים ותאגידיהם בעריכת דוחות מס משוערים לשנת 2018.

לדוח המס המשוער חשיבות רבה, עקב כניסתם לתוקף של תיקוני חקיקה בנושאי מיסוי.

דוח המס המשוער יבוסס על נתונים כספיים מצטברים ליום 31 באוקטובר 2018, בתוספת תחזית הכנסות והוצאות לחודשים נובמבר – דצמבר 2018.

להזכירכם, מיצוי אופטימאלי של הטבות המס מותנה באמינות, דיוק ונכונות הנתונים שיועברו אלינו, לפיכך, מומלץ להיוועץ בראש הצוות המטפל בתיקכם.

לשם הפקת דוח המס המשוער, יש למלא את הנתונים בגיליונות הכלולים בקובץ אקסל "נתונים לדוח מס משוער 2018". נתונים אלו יסייעו בידינו בקביעת ההכנסה החייבת, ההפקדות הנדרשות לאפיקים השונים (קופות גמל לקצבה וקרנות השתלמות) וכמובן בחישוב חבות המס הצפויה.

לגבי קיבוצים משתנים (מתחדשים) הדוח המשוער ייערך בהתאם לשינויים המתחייבים.

 

לקבלת קובץ האקסל, שאלות והבהרות נוספות – יש לפנות לרואה החשבון ממשרדנו המטפל בתיקכם.

 

דילוג לתוכן