PDF להורדה

תזכורת – החל מיום ה-1 בינואר 2019 – יחול החוק לצמצום השימוש במזומן

שנה: 2018

מספר החוזר: 78.2018


 

ברצוננו להזכירכם, כי החל מיום ה-1 בינואר 2019 ייכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש בכסף מזומן[1]. החוק יגביל את אפשרות השימוש בכסף מזומן, הן על המשלם והן על המקבל, במסגרת עסקאות (קניית נכס / קבלת שירות), קבלת שכר עבודה, מתנות, תרומות והלוואות. כמו כן, החוק יגביל את אפשרות השימוש בשקים והסבתם.

להלן תזכורת לעיקרי החוק:

תשלום במזומן

 • עוסק לא ייתן / יקבל במסגרת עסקו כסף מזומן בסכום העולה על 11,000 ש"ח. יודגש, כי איסור זה חל גם על המשלם, אף אם אינו עוסק.
 • אדם, שאינו עוסק, לא יקבל או ייתן כסף מזומן, עבור עסקה, בסכום שמעל 50,000 ש"ח. יודגש, כי האיסור חל גם על המשלם.
 • עוסק לא יקבל מתייר תשלום במזומן בסכום העולה על 55,000 ש"ח.
 • עורך דין / רואה חשבון לא יקבל, במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח, סכום במזומן העולה על סך של 11,000 ש"ח או 50,000 ש"ח, לפי העניין, לכל שירות עסקי.
 • תשלום במזומן בגין שכר עבודה, תרומה או הלוואה לאדם לא יינתנו או ייתקבלו בסכום העולה על 11,000 ש"ח.
 • מתנה במזומן לא תינתן בסכום העולה על 50,000 ש"ח.

יצוין, כי הוראות החוק לא תחולנה על תשלומים במזומן (למעט תשלום בגין שכר עבודה) בין בני משפחה, כהגדרתם בחוק.

 

 

 

שימוש בשקים והסבתם

 • על עוסק, שנותן או מקבל במסגרת עסקו תשלום בשיק בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה – מוטלת חובה ששמו יהיה רשום בשיק כנפרע או כמי שהשיק מוסב אליו.

יודגש, כי חובה זו מוטלת גם על נותן השיק גם אם אינו עוסק.

 • אדם, שאינו עוסק, אינו רשאי לקבל / לתת לאדם, שאינו עוסק, תשלום העולה על 5,000 ש"ח, בעבור עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה, מבלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כמי שהשיק מוסב אליו.
 • בעת הסבת שיק / קבלתו – יש לרשום את שמו ומספר זהותו של המסב על גבי השיק.

יצוין, כי הוראות החוק אינן חלות על:

 • הסכמי הלוואה ועסקאות שנכרתו לפני שנת 2019, למעט עסקאות מתמשכות לקבלת שירות או מכר של זכות שכירות.
 • על שיקים, שהופקדו למשמרת בבנק או אצל בעל רישיון למתן שירות פיקדון ואשראי לפני שנת 2019.

במשך שלוש השנים הראשונות להחלת החוק – החוק לא יחול על תושבי האזור שאינם אזרחי ישראל. במקביל על אזרח ישראלי לדווח לרשות המוסמכת עד ה-15 בכל חודש, האם הוא קיבל / נתן תשלום עסקי במזומן לתושב האזור שאינו אזרח ישראל, בסכום שמעל 50,000 ש"ח.

על עוסק לתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם / קיבל תקבול.

יודגש, כי מפר החוק צפוי לעיצום כספי וכן לאישום פלילי.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם   yosys@mbtcpa.co.il

 

[1]  חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018.

דילוג לתוכן