PDF להורדה

תמצית השפעות הסכם החלב 2018

שנה: 2018

מספר החוזר: 76.2018


ענף החלב בישראל עומד בפני טלטלה, בעקבות הסכם העקרונות שנחתם באוקטובר 2018. על כן, מומלץ לכל ארגון העוסק בתחום, למפות את הסביבה העסקית, למקם את עצמו במפה של כלל הענף ולגזור מכך מטרות עסקיות ותכניות עבודה למימושן.

אנו סבורים שהשינוי המתקרב עשוי לכלול את התרחישים הבאים:

 1. הייבוא כבר כאן – ניתן לחשוש לעודף כושר ייצור ועל כן, ייתכן כי:
 • ערך המכסה ירד.
 • המכסות לא יגדלו. הגדלת רפת תהיה באמצעות שותפויות או רכישת מכסות.
 • הכדאיות של ייצור בחריגה תישחק.
 • עמדת המיקוח של המחלבות מול הרפתנים תתחזק.
 1. רווחיות – יש להיערך לאפשרות ש:
 • בשנים 2019 – 2020 תרד הרווחיות ביותר מ-10 אגורות רווח לליטר, לעומת 2018.

משנת 2021 ואילך: תחול הפחתה משמעותית נוספת ברווח.

 1. קבלת מענקים:
 • במגזר המושבי: 30 אגורות פלוס מע"מ בממוצע לליטר עבור התייעלות, וכן 10 אגורות פלוס מע"מ, בממוצע לליטר לרכישת מכסות.
 • במגזר הקיבוצי: קבלת מענקים עבור התייעלות כ-10 אגורות פלוס מע"מ, בממוצע לליטר.
 1. ייתכנו הקלות בתנאים להקמת שותפויות ובהקצאת עובדים זרים.
 2. החומה בין המושבים לקיבוצים תיסדק, אך עדין תעמוד על תילה.

מסמך זה נועד לעורר דיון ואינו מציג תחזיות בדוקות. על כן, אין להתבסס על האמור לעיל לצורך קבלת החלטות. מדובר בהנחות עבודה מלוות בסימן שאלה, אשר ישתנו ככל שנבין יותר את ההסכם והשלכותיו על הענף, ולפי התפתחויות בענף.

מומלץ לכל מנהלי הרפתות ומנהלי העסקים לערוך תכנית חומש לענף, באמצעות מודל דינמי, שניתן לעדכנו בהתאם להתפתחויות – ואשר יסייע בגיבוש תכניות ובקבלת החלטות בזמן אמת.

ברית פיקוח-מבט הקימה ביחד עם חברת צנובר פעילות משותפת ("מבט-צנובר לצמיחה בחקלאות") לייעוץ במגוון התחומים הקשורים בתחומי החקלאות השונים. אנו מציעים עזרה לחקלאים בעריכת תכניות אסטרטגיות לפעילות החקלאות, בדגש על ניהול סיכונים במשק מעורב רב ענפי, וכן אסטרטגיה ייעודית לענפים ספציפיים ובהם: גד"ש, מטע, רפת, לול, מדגה, וענפים נוספים.

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון:  052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

שאול צבן, בטלפון:  054-4650080 או בדוא"ל            shaul@zenovar.com

דילוג לתוכן