PDF להורדה

החלטת מיסוי בהסכם – מפעל טכנולוגי מועדף והכנסה טכנולוגית

שנה: 2018

מספר החוזר: 75.2018


ברצוננו לעדכנכם, בדבר החלטת מיסוי בהסכם, שניתנה לאחרונה, בנושא מפעל טכנולוגי מועדף והכנסה טכנולוגית[1]. נזכיר, כי על פי החוק לעידוד השקעות הון, שיעור המס על הכנסה טכנולוגית – 12% במרכז הארץ ו-7.5% באזור פיתוח א.

להלן תמצית החלטת המיסוי:

העובדות כפי שהוצגו על ידי החברה

החברה הינה חברה פרטית תושבת ישראל. תוכנה שפותחה במפעל החברה כוללת מודולים וכלים שונים ומגוונים לניהול השקעות של נכסים מבוזרים קריפטוגרפים, להתממשקות עם זירות מסחר שונות בתחום. הקניין הרוחני של התוכנה הינו בבעלותה המלאה של החברה בישראל. החברה עוסקת אך ורק בפיתוח התוכנה ואינה עוסקת בביצוע מסחר בנכסים מבוזרים קריפטוגרפים. הכנסות החברה נובעות ממתן זכות שימוש בתוכנה. התשלום נקבע בהתאם להיקף הפעולות והמידע אותו הלקוח מקבל מהתוכנה על בסיס הרשאות תקופתיות או הרשאות לפעולות ספציפיות.

החלטת המיסוי

  • התוכנה המפותחת במפעל החברה תחשב כ"נכס לא מוחשי מוטב", כהגדרתו בסעיף 51 כד' לחוק לעידוד השקעות הון.
  • מפעל החברה העוסק בפיתוח התוכנה הינו "מפעל טכנולוגי מועדף", כהגדרתו בחוק ובכפוף להתקיימות מלוא התנאים הקבועים בהגדרה – תנאים אשר ייבחנו בכל שנה ושנה על פעילות פיתוח התוכנה המבוצעת בחברה.
  • הכנסות החברה ממתן זכות לשימוש בתוכנה – תחשבנה ל"הכנסה טכנולוגית", כאשר האישור מותנה בהצהרת החברה, לפיה עמדה בתנאים שנקבעו בחוק לעידוד השקעות הון ובתקנותיו.
  • טופס הבקשה (טופס 931) יוגש לפקיד השומה (מדי שנה בה החברה תובעת את ההטבות) ביחד עם דוח המס.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

[1] החלטת מיסוי בהסכם 6886/18.

דילוג לתוכן