PDF להורדה

עדכונים במשק המים – נובמבר 2018 (תקציר)

שנה: 2018

מספר החוזר: 74.2018


  • תעריפי המים לשנת 2019 – שימוע ציבורי

רשות המים פרסמה לשימוע את כללי המים הקובעים את תעריפי המים לשנת 2019. התאריך האחרון להגשת התייחסויות לשימוע הינו ה-14 לנובמבר 2018. יודגש, כי כללים אלו הינם בגדר טיוטה ואינם מהווים החלטה סופית לגבי תעריפי המים לשנה הבאה. לאחר הכרעה בנושא ופרסום התעריפים הסופיים (צפוי בתחילת ינואר 2019) – נעדכנכם.

בדברי ההסבר לכללי התעריפים מונה רשות המים מספר סיבות שונות, שבגינן היא נדרשת לייקר את תעריפי המים לכלל צרכני המים – ביתיים וחקלאיים.

נזכיר, כי מועד הדיווח לגבי מספר התושבים ביישוב, אשר לפיו ניתנת ההקצאה לכמות הביתית המוכרת בתעריף נמוך, הינה עד סוף חודש נובמבר ומאוד מומלץ להשלים את הדיווח במועד.

  • הקצאות המים למטרות חקלאיות לשנת 2019 – שימוע ציבורי

רשות המים פרסמה לשימוע את כללי המים הקובעים את הקצאות המים לשנת 2019. תאריך אחרון להגשת התייחסויות לשימוע זה הינו ה-9 לדצמבר 2018. יודגש, כי כללים אלו הינם בגדר טיוטה ואינם מהווים החלטה סופית לגבי הקצאות המים לשנה הבאה.

מדינת ישראל מתחלקת לאזור "המערכת הארצית" ולאזורי צריכה נוספים "הגליל העליון", "רמת הגולן", "הערבה" ועוד. באזורים שאינם "המערכת הארצית" לא מוצעים שינויים בהקצאות המים החקלאיים – שפירים וקולחים בעוד שבאזור המערכת הארצית מוצע קיצוץ משמעותי בכמויות המים השפירים (כמויות המים האחרים  מליחים וקולחים – ללא קיצוץ בשלב הנוכחי).

  • נוהל תמיכות במפיקי מים כפיצוי על תיקון 27 לחוק המים

משרד החקלאות פרסם לאחרונה, לשימוע, את נוהל התמיכה במפיקי המים שנפגעו בעקבות תיקון 27 לחוק המים.

הנוהל והתמיכות מבוססות על הסכם, אשר נחתם במהלך השנה בין התאחדות חקלאי ישראל וממשלת ישראל. גובה התמיכה לכל מפיק ומפיק חושב על ידי משרד החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל ופורסם כרשימה מסודרת במספר ערוצים שונים (לבירור היתרה אליה זכאי הישוב או ביצוע בקרה עליה – ניתן לפנות אלינו).

יצוין, כי טיוטת הנוהל, מפורטת וברורה וניתן למצוא אותה באתר המשרד, בלינק הבא:

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/noal_maim.aspx

 

 

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן