PDF להורדה

השתתפות המדינה בשכר לימוד בגני ילדים – חייבת במע"מ

שנה: 2018

מספר החוזר: 72.2018


ברצונו לעדכנכם בפסק דינו של בית המשפט המחוזי[1], הקובע שכספים המועברים ממשרד הכלכלה לחברה המפעילה מעון יום, לצורך השתתפות בשכר הלימוד של ילדים ממשפחות מעוטות יכולת, מהווים חלק ממחיר העסקה ולכן חייבים במע"מ עסקאות.

נזכיר, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק מע"מ, מחיר עסקה כולל תרומה, תמיכה או סיוע אחר; כמו כן, בהתאם לתקנה 3(א)(1)(ג) לתקנות מע״מ, סובסידיה לשכר לימוד בגני ילדים לא תחשב חלק ממחיר העסקה.

להלן עיקרי פסק הדין:

חברת ה.ק.ש השקעות 2013 בע"מ הפעילה מעון יום לילדים. משרד הכלכלה העביר לחברה כספים המהווים השתתפות בשכר הלימוד של ילדים ממשפחות מעוטות יכולת.

לטענת החברה, בהתאם לתקנה 3 לתקנות מע"מ, כספים אלו לא חייבים במע"מ, בהיותם סובסידיה לשכר לימוד לגני ילדים ואינם מהווים חלק משכר הלימוד. נציין, כי החברה נסמכה על החלטת מיסוי 8732/14, לפיה כאשר עוסק מקבל תקבולים ממשרד החינוך בהתאם למספר הילדים הלומדים בגנים כסובסידיה לשכר הלימוד – התקבולים פטורים ממע"מ.

לטענת מנהל מע"מ, התמיכה למשפחה, מהווה חלק מהתמורה שמשלמת המשפחה לעוסק. מדובר ב"תמורה שהוסכם עליה" בין העוסק לבין המשפחה, מקבלת השירות, וזהו מחיר העסקה החייב במע"מ. בהתאם לסעיף 7 לחוק מע"מ – הכספים היוו סובסידיה הניתנת למשפחה ולא לחברה, ולפיכך מדובר בתקבולים הניתנים לעוסק, החייבים במס עסקאות.

נפסק: הכספים הנדונים הינם כספי תמיכה, אשר ניתנו להורי הילדים, לצורך סבסוד שהיית הילדים במעון. לפיכך, על החברה לשלם מע"מ עסקאות בגינם.

מנגד, כאשר מדובר בגני ילדים, המקבלים סובסידיה ממשרד החינוך, בשל חוק חינוך חובה חינם, הגורם שמקבל את הסובסידיה הוא אכן "העוסק", וכספים אלו אינם חייבים במע"מ עסקאות[2].

יודגש, כי למרות שהעברת הכספים נעשתה ישירות לחברה, המדובר היה בעניין פורמלי בלבד, הנעשה מטעמי יעילות, ועל כן אין בהעברה זו לקבוע את מהות הדברים, שכן לא החברה היא שקיבלה את כספי התמיכה בשכר הלימוד מהמדינה.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]  ע״מ 16-12-58418 ה.ק.ש השקעות 2013 בע״מ נגד מנהל מע"מ חיפה.

[2]           ראו החלטת מיסוי 8732/14 לפיה אין חבות במע"מ על קבלת סובסידיות לשכר לימוד הניתנות לגני ילדים.

דילוג לתוכן