PDF להורדה

מלוות חובה שהונפקו וטרם נפדו

שנה: 2018

מספר החוזר: 71.2018


בשנים 1961 – 1982 נגבו מאזרחי המדינה (יחידים ותאגידים) מלוות חובה ומלוות מרצון. בהתאם לפרסום של בנק ישראל קיימים יחידים ותאגידים אשר רשומות לזכותם אגרות מלווה מרצון ו/או מלוות חובה – אשר טרם נפדו.

אנו ממליצים לכל אחד לבדוק את זכאותו.

משרדנו פועל לאיתור והשבת הכספים לזכאים, ובמידת הצורך נשמח ללוות אתכם בבדיקה ובטיפול להחזר המלוות.

יצוין, כי לבחינת הזכאות נדרש ייפוי כוח.

הנכם מוזמנים לפנות לחתומים מטה בדואר האלקטרוני לבדיקת הזכאות לפדיון המלוות, תוך ציון: שם מלא, מספר זהות (יחידים) ומספר תאגיד (אגודות, חברות, שותפויות ותאגידים אחרים).

 

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל-:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,                  avim@mbtcpa.co.il

 

 

דילוג לתוכן