PDF להורדה

הנחיות לוועדת ביקורת באגודה שיתופית – טיוטה להערות הציבור

שנה: 2018

מספר החוזר: 7.2018


ברצונו לעדכנם, אודות קול קורא, מטעם רשם האגודות השיתופיות, לצורך קבלת התייחסות מהציבור על פרסום טיוטת הנחיות לוועדת ביקורת באגודה שיתופית.

כחלק מהפעילות לחיזוק הביקורת הפנימית באגודות שיתופיות עודכנו וחודשו הנחיות הרשם לוועדת ביקורת באגודה שיתופית. ההנחיות באות להסדיר את עבודת ועדת הביקורת, ומטרתן להדריך את חברי ועדות הביקורת באגודות השונות ולסייע להם לבצע את תפקידם באופן אפקטיבי ועל הצד הטוב ביותר.

יצוין, כי הנחיות אלה נועדו להשלים את תיקון החקיקה המתוכנן בנושא ועדת הביקורת, המצוי בהליכים מתקדמים, ונכתבו ברוחו של התיקון, ככל שהדברים אינם סותרים את החקיקה הקיימת. לאחר תיקון התקנות תתבצע התאמה נוספת של ההנחיות.

כאמור, רשם האגודות השיתופיות מבקש לקבל את הערות הציבור לגבי טיוטת ההנחיות[1]. את הערות ניתן להגיש עד ליום ראשון, ה-4 בפברואר 2018, לכתובת  vaadab@economy.gov.il.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

 

[1]  ניתן למצוא את טיוטת ההנחיות באתרנו או לפנות ל- infocpa@mbtcpa.co.il, בבקשה לקבלה.

דילוג לתוכן