PDF להורדה

השמדת מלאי – נוהל דיווח לרשות המסים

שנה: 2018

מספר החוזר: 69.2018


מפאת חשיבות הנושא של נוהל דיווח השמדת מלאי לרשות המסים, בחוזר תזכורת לדרך שבה יש לטפל במלאי שלא נמכר מסיבות שונות (בלאי, השחתה, התיישנות וכדומה) ויש להשמידו, וכן במקרים בהם יש להשמיד מלאי מכוח הוראות שונות או מכוח הנחיות של גופים שונים (כגון: משרד הבריאות, משרד איכות הסביבה ומשרד החקלאות).

יודגש, כי נישום, שיניח את דעת פקיד השומה, כי פעל על פי האמור בחוזר זה, יהיה זכאי להפחתת שווי המלאי המושמד לצורכי מס.

להלן עיקרי נוהל הדיווח לרשות המסים על השמדת מלאי:

  • על נישום אשר בכוונתו להשמיד מלאי – להודיע בכתב 30 יום מראש לפקיד השומה על כוונתו. בפנייה יש לפרט:
  • הכתובת המדויקת, שבה נמצא המלאי המיועד להשמדה.
  • המועד או המועדים המתוכננים להשמדת המלאי.
  • שווי המלאי בספרים המיועד להשמדה.
  • בסמוך למועד השמדת המלאי, על הנישום לערוך פרוטוקול הכולל שני חלקים:
  • בחלק הראשון: יצוין המועד, האופן והסיבות להשמדת המלאי.
  • בחלק השני: יצוינו פרטי הטובין המושמדים, לרבות שם הפריט והמספר הסידורי שלו כפי שהם מופיעים ברשימת המלאי האחרונה – כך שניתן יהיה לזהות, באופן ברור, את הפריט, אשר נרשם בפרוטוקול, ולהשוות אותו לרשימת המלאי.

באם המלאי המושמד נרכש במהלך השנה ולאחר עריכת רשימת המלאי האחרונה, יש לציין זאת בפרוטוקול, בצירוף אסמכתאות הרכישה. יש לחתום על הפרוטוקול תוך ציון התאריך, שם החותם, תפקידו ומספר תעודת הזהות שלו.

באם המלאי מנוהל במערכת ממוחשבת – יש לערוך את חלק השני של הפרוטוקול בצורה ממוחשבת.

 

 

יצוין, כי במקרים בהם מושמד מלאי מכוח חוקים או הוראות – התיעוד הנלווה לפעולת השמדת המלאי יכול להחליף את הפרוטוקול האמור לעיל. במצב זה, יש לערוך מסמך נלווה, אשר יקשור בין תיעוד השמדת הפריטים מכוח אותם חוקים או הוראות ובין רשימות המלאי, באופן שבו ניתן יהיה לזהות, באופן ברור, את הפריט המושמד.

פרוטוקול השמדת המלאי יישמר כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות לשנת המס במהלכה בוצעה השמדת המלאי. כמו כן, יש לשמור את כל המסמכים והתיעוד הנוגעים להשמדת המלאי, אשר התקבלו מגורמים חיצוניים העוסקים בהשמדת מלאי או בפיקוח על השמדה כאמור.

יובהר, כי במקרים חריגים בהם נוצר הצורך להשמיד מלאי באופן מידי (מכוח חוק או הוראות של גופים מפקחים שונים), ולא ניתן להודיע 30 יום מראש, יש ליידע את פקיד השומה הרלבנטי באופן מיידי ולתעד את המלאי המושמד.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן