PDF להורדה

רשות המסים פרסמה הנחיה לגבי אופן הדיווח של קיבוץ מתחדש

שנה: 2018

מספר החוזר: 68.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה הנחיה (טופס 1229) לגבי אופן הדיווח של קיבוץ מתחדש, בהתאם לסעיף 60א לפקודת מס הכנסה[1]. בהתאם להנחיה קיבוצים, אשר בחרו לדווח בהתאם לסעיף 60א לפקודה, יחויבו בהגשת טפסים כמפורט בהנחיה.

מדובר על דרישות דיווח נרחבות ביותר, הכוללות דרישות לפילוח של 89 שדות בגין כל חבר!

נציין, כי הנחיה זו משקפת את עמדת רשות המסים לגבי אופן המיסוי של חברים בקיבוץ המתחדש.

אנו נפעל לדווח בהתאם לדרישות החוק.

יובהר, כי קיבוצים, המעבירים לנו נתונים לתוכנת "שירה", אינם נדרשים להעביר חומר נוסף. קיבוצים, שלא העבירו נתונים לתוכנת "שירה", יידרשו למלא את החומר כנדרש על ידי רשות המסים.

 

לקוחות הברית המעוניינים בטופס 1229 – נא לפנות ל- infocpa@mbtcpa.co.il.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

דב קלט, בטלפון: 03-6382839             dov@mbtcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818       avi_s@britcpa.co.il

 

[1] ראו חוזרנו 130/17.

דילוג לתוכן