PDF להורדה

תיקון 27 לחוק המים – ניתוח השפעות כלכליות

שנה: 2018

מספר החוזר: 67.2018


לאור שינויי הרגולציה המהותיים בתיקון 27, מומלץ לערוך ניתוח ההשפעות על הישוב על מנת לקבל תמונת מצב עדכנית שתאפשר קבלת החלטות מתאימות להערכות.

נזכיר, כי תיקון 27 לחוק המים אושר לפני כשנה. ההשפעות והשלכות התיקון מורגשות יותר ויותר בקרב כלל יישובי ההתיישבות – מושבים וקיבוצים. השפעות אלו דורשות בחינת עומק של מצב הדברים הפרטי של כל יישוב ויישוב, וסביר להניח, שידרשו מהישוב גם פעולות אקטיביות לצמצום נזקים ו/או למימוש הזדמנויות.

להלן מספר המלצות לדרכי פעולה:

יתרות הכספים הקיימים לצרכני מקורות על בסיס הסכם המים 2החל משנת 2010 צברו צרכני חברת מקורות יתרות זכות למענקים על בסיס צריכות המים החקלאיים שהלכו והתייקרו. הוזלת מי מקורות במסגרת תיקון 27 הביאה לחישוב מחדש של יתרות אלו, שצומצמו בצורה משמעותית. במידה והישוב היה בעל יתרת זכות למענקים מומלץ לבדוק את נכונות התחשיב הספציפי, שנערך ליישובכם, ולפעול למימוש היתרה.

זכות פיצויים למפיקי המים העצמאיים על בסיס הסכם המים 3ההסכם, שנחתם בין התאחדות חקלאי ישראל למשרד האוצר, קובע פיצויים למפיקי המים העצמאיים, הנפגעים כתוצאה מהתייקרות המים על פי תיקון 27. לאחרונה פורסמה רשימת הזכאים וגובה הזכאות. אנו ממליצים לבדוק, שהתחשיב שבוצע עבורכם תקין ונכון וכן לבחון את מכלול המשמעויות הכרוכות במימוש הכספים.

העלויות המוכרות להפקת מים ביתיים וחקלאייםמומלץ לבדוק האם העלות המוכרת לפעילות מפעל המים שלכם מייצגת את עלויות ההפקה והאספקה של המים בפועל והאם יש הצדקה כלכלית להמשך הפקת המים הפרטית או שנכון לבחון מעבר לצריכת מים מחברת מקורות. בדיקה זו רלבנטית גם לגבי הפקת ואספקת המים הביתיים.

אנו מציעים לעשות עבורכם סדר בכל הקשור בסוגיות שפורטו לעיל, לנתח את ההשפעות הכלכליות על היישוב ולהציג לכם דוח פשוט וברור לצורך קבלת החלטות.

הצוות המקצועי שלנו כולל את מחלקת אנרגיה, מים ותשתיות במבט (בשיתוף פעולה עם מתן רז, בעל ניסיון רב ברגולציית משק המים בכלל ובניתוח השפעות של תיקון 27 בפרט) – מציע בחינת עומק של תמונת המצב היישובית שלכם. עבודה זו תכלול מעבר מפורט על נתוני המים של היישוב, בקרה על תחשיבי רשות המים ומשרד החקלאות, עריכת דוח מסכם והצגתו לנציגי היישוב.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון:  052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר, בטלפון:  03-6382810 או בדוא"ל     boazs@mbtcpa.co.il

מתן רז, בטלפון:  058-4919919

דילוג לתוכן