PDF להורדה

קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח בתחום הפלסטיקה והפולימרים

שנה: 2018

מספר החוזר: 65.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי "זירת ייצור מתקדם" ברשות החדשנות מזמינה חברות תעשייתיות להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות, שיבוצעו בשיתוף עם מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל.        

המועד האחרון להגשת בקשות – 29 בנובמבר 2018, בשעה 12:00 בצהריים.

תחומי תכניות הפיתוח ומטרתן – פיתוח מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכים בתחום הפולימרים, הפלסטיקה והגומי. על התכניות המוגשות במענה לקול קורא זה להוות חדשנות יחסית ליכולות החברה ולייצר ערך משמעותי עבורה.

להלן רשימת תחומים בהם הקול הקורא מתמקד:

קהל היעד – חברות תעשייתיות מכל הענפים, המייצרות מוצרים באמצעות תהליכים וטכנולוגיות מתחום החומרים הפולימריים, פלסטיקה וגומי או חברות תעשייתיות המעוניינות לפתח מוצרים ותהליכים מתחומים אלה.

המענק שניתן לקבל – פרויקטים בחדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו למסלול מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור) ברשות החדשנות, עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו יכול להגיע עד 70%, בפטור מתמלוגים, מתוך הוצאות הפיתוח המאושרות.

יודגש, כי שיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול מופ"ת ברשות החדשנות ולאישור התכנית על ידי ועדת המחקר של זירת ייצור מתקדם ברשות.

תחומים עיקריים להגשת בקשות:

 • תהליכי עיבוד מתקדמים בחומרים פלסטיים 
 • שיטות חדשניות לחיבור ולחיתוך פלסטיק
 • תהליכים וטכנולוגיות ייצור של הכפלת ננו-שכבות בתהליכי אקסטרוזיה
 • חומרים פולימריים להדפסה תלת-ממדית
 • פיתוח בתהליכי additive manufacturing
 • אופטימיזציה של תהליכי עיבוד פולימרים בעזרת סימולציות ממוחשבות מתקדמות
 • טכנולוגיות מתקדמות לאריזה ותאימות האריזות למזון 
 • פיתוח תוספים ופולימרים לאריזה אקטיבית
 • יישום ביו-מתכלים באריזות חכמות
 • שיטות מחזור של פלסטיק ממוצרי אריזה למוצרים בני קיימא
 • שיטות חדישות לאפיון תאימות אריזות למגע עם מזון

 

 

 • פיתוח חומרים פולימריים למגוון יישומים
 • ציפויים פולימריים בעלי תכלית פונקציונלית/אקטיבית
 • מערכות פולימריות ליישומים אלקטרוניים וסולריים
 • טכנולוגיות ייצור של הכפלת ננו-שכבות בתהליכי אקסטרוזיה "חכמה", יריעות ומשטחים פונקציונליים
 • פיתוח חומרים פלסטיים מסתגלים אופטית כדוגמת polymer photonic crystals ואחרים
 • חומרים מרוכבים וננו-מרוכבים
 • פיתוח יישומי ננו-טכנולוגיה עם תרמו פלסטיים ותרמוסטטים ליישומים הנדסיים
 • טכנולוגיות חומרים מרוכבים מבוססי התך חם – HOT MELT
 • מרוכבים וננו-מרוכבים בהדפסה תלת-ממדית
 • ביו-רפואה: פולימרים וטכנולוגיה
 • פיתוח טכנולוגיות פולימריות לרפואה רגנרטיבית
 • פיתוח תשתיות חדשות לייצור מיקרו-חלקיקים לשחרור מושהה של תרופות
 • פיתוח פולימרים חדשים מבוססי אסטקסנטין מאצות וגם מבוססי אבני בניין ממקורות צמחיים עבור אנקפסולציית תרופות, ותשתית הנדסית לפיתוח מוצרים ושתלים רפואיים

 

 

 

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 03-6382842,              galina@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן