PDF להורדה

עדכונים בתחום חלוקת החשמל והאנרגיה בקיבוצים – אוקטובר 2018

שנה: 2018

מספר החוזר: 64.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי כחלק מרפורמה כוללת המתוכננת במשק החשמל, מתכננת רשות החשמל לבצע מספר שינויים, להם עשויה להיות השפעה מהותית על משק החשמל והאנרגיה הקיבוצי.

 

השינויים המתוכננים כוללים שינוי בסיס התעריף למחלקי חשמל היסטוריים, שינויים באופן ההתחשבנות בין מחלקי חשמל ליצרני חשמל סולארי בשטח החלוקה וכן עדכונים בתקנות לייצור חשמל עצמי בגנראטור גז טבעי בקו גנרציה.

 

נזכיר, כי בחודש האחרון קיבלו כל חברות חלוקת החשמל הקיבוציות בקשה למילוי טפסי נתונים במסגרת בחינת בסיס התעריף למחלקי חשמל קיבוציים. לאופן מילוי הטפסים עשויה להיות השפעה מהותית על בסיס התעריף שייקבע למחלקי חשמל. על כן, אנו, בשיתוף עם הגורמים הנוספים הפועלים בתחום חלוקת החשמל במגזר הקיבוצי – מגבשים המלצות לגבי אופן מילוי הטפסים בצורה נאותה.

 

נציין, כי ב-17 לאוקטובר 2018, תתקיים "ועידת אנרגיה לקיבוצים 2018", בה יפורטו העדכונים והשינויים המתוכננים. מוצע להירשם לוועידה ולהתעדכן בשינויים והחידושים בתחום.

 

המעוניינים בקבלת הזמנה לוועידה – יש לפנות לנרי אולמן  nery@mbtcpa.co.il

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן