PDF להורדה

עובד זר ששהה בארץ פחות משנה קלנדרית – יהיה זכאי לנקודות זיכוי באופן חלקי

שנה: 2018

מספר החוזר: 63.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי בהתאם לתיקון, שפורסם לאחרונה, לתקנות מס הכנסה בנוגע לזיכויים לעובדים זרים[1] – עובד זר (בכל תחום שהוא), ששהה בארץ פחות משנה קלנדרית – יהיה זכאי לנקודות זיכוי באופן יחסי לזמן שהותו בארץ.

תחולת התיקון נקבעה ליום 1 בינואר 2019, והוא יחול על הכנסתו של עובד זר, שתופק בשנת המס 2019 או לאחריה.

נזכיר, כי עד ינואר 2015, עובד זר חוקי היה זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה.

בחוזרנו 86/14 עדכנו, כי החל מה-1 בינואר 2015, בוטלה הזכאות ל-2.25 נקודות זיכוי לעובדים זרים, שאינם עובדים בתחום הסיעוד. עם זאת, עובדת זרה שלא בתחום הסיעוד – המשיכה להיות זכאית לחצי נקודת זיכוי ועובדת זרה בתחום הסיעוד ל-2.75 נקודות זיכוי.

בשנת 2017, בעקבות פניה לבג"צ[2], שהיינו בין יוזמיה, נקבע, כי עובד זר חוקי, שאינו בתחום הסיעוד, זכאי לחצי נקודת זיכוי בשנת 2017 ולנקודת זיכוי החל משנת 2018.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]  תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר)(תיקון), תשע"ח-2018.

[2]  ראו חוזרנו 33/17.

דילוג לתוכן