PDF להורדה

מענקים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם

שנה: 2018

מספר החוזר: 62.2018


מרבית התעשייה הישראלית מורגלת בתהליכי תכנון וייצור בשיטות קונבנציונליות שתוצאתם, בין היתר, פריון נמוך, העברת הייצור למדינות בהן הייצור מתבצע על ידי עובדים בשכר נמוך, חוסר יכולת להתמודד "בזמן אמת" עם השונות והתנודות בביקוש, וחוסר היכולת להתמודד עם תהליכי הגלובליזציה. על כן, משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, מבקש לעודד מפעלים תעשייתיים לבצע את המעבר לייצור מבוסס industry 4.0, באמצעות השתתפות בסיכון הכרוך בהטמעה של טכנולוגיות חדשניות, במסגרת מסלול סיוע להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה.

יודגש, כי הסיוע במסלול יינתן על בסיס שילוב של שיטת "כל הקודם זוכה" ושיטת הקצאה תחרותית.

תאריך ההגשה האחרון הינו עד לתאריך 3 אוקטובר 2018.

נציין, כי האמור לעיל הינו תמצית התוכנית ומיועד למסור מידע כללי בלבד .

מי זכאי לגשת

מפעל תעשייתי – מפעל בישראל בבעלות תאגיד, ומתקיימים בו התנאים הבאים במצטבר:

 • בעל הנהלת חשבונות עצמאית.
 • פעילותו הייצורית מרוכזת באתר מסוים.
 • עיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית באחד מענפי התעשייה בסדרה C על פי הלמ"ס, למעט, בין היתר, מפעל חקלאי מאושר, כהגדרתו בסעיף 4 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, תשמ"א-1980.

יובהר, כי הפעילויות הבאות לא ייחשבו פעילות ייצורית: אריזה, בניה, מסחר, תחבורה, החסנה, מתן שירותי תקשורת, מתן שירותים סניטריים ומתן שירותים אישיים.

 • הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה, לא עלו על 200 מיליון ש"ח.

ניתן להגיש בקשת סיוע על כל אחד מאלה, ובלבד שלכל מפעל / קו/וי ייצור נשוא הבקשה תנוהל הנהלת חשבונות עצמאית נפרדת:

 • להגיש בקשת סיוע למפעל אחד בתאגיד.
 • להגיש בקשה לקו ייצור אחד במפעל אחד בתאגיד.
 • להגיש בקשה ל-2 קווי ייצור במפעל אחד בתאגיד, ובלבד שתקרת סך ההשקעה המזכה בעבור 2 קווי הייצור לא תהא מעל 5 מיליון ש"ח, והכנסת המפעל בו ממוקם/ים קו/וי הייצור אינה עולה על 200 מיליון ש"ח.

 

 

היקף מחזור המכירות של הפעילות הייצורית נשואת הבקשה (המפעל התעשייתי או קו הייצור)

 • פעילות זעירה – סך ההכנסות בישראל של הפעילות הייצורית, העומדת בבסיס הבקשה, בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיה בישראל בשלושת השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה – פחות מ-10 מיליון ש"ח.
 • פעילות קטנה – סך ההכנסות בישראל של הפעילות הייצורית, העומדת בבסיס הבקשה, בשנה הקלנדרית, שקדמה להגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיה בישראל בשלושת השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה – לא פחתו מ-10 מיליון ש"ח ולא עלה על 75 מיליון ש"ח.
 • פעילות בינונית – סך ההכנסות בישראל של הפעילות הייצורית, העומדת בבסיס הבקשה, בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיה בישראל בשלושת השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה לא פחתו מ-75 מיליון ש"ח ולא עלה על 200 מיליון ש"ח.

תנאים נוספים

 • מספר העובדים – במפעל התעשייתי או בקו הייצור בין 250 – 5 עובדים בתחום הפעילות נשואת הבקשה.
 • מיקום גיאוגרפי – של המפעל התעשייתי או קו הייצור – כל הארץ.

שיעור הסיוע וגובה הסיוע המקסימלי (כולל מענק בונוס) בהתאם לפעילות הייצורית

מיקום המפעל פעילות זעירה פעילות קטנה פעילות בינונית
אזורי עדיפות לאומית 30% מסך ההשקעות המזכות ולא יותר מ-300 ש"ח. 30% מסך ההשקעות המזכות ולא יותר מ- 900 ש"ח. 30% מסך ההשקעות המזכות ולא יותר מ-1.5 ש"ח.
יתר הארץ 20% מסך ההשקעות המזכות ולא יותר מ-300 ש"ח. 20% מסך ההשקעות המזכות ולא יותר מ- 900 ש"ח. 20% מסך ההשקעות המזכות ולא יותר מ- 900 ש"ח.

החלוקה בין ההשקעות ההוניות להשקעות הרכות

סוג הפעילות תקרת ההשקעה המזכה השקעה הונית המקסימלית פעילות בינונית
זעירה 1 מיליון ש"ח עד 1 מיליון ש"ח  עד 150 אלף ש"ח
קטנה 3 מיליון ש"ח עד 3 מיליון ש"ח  עד 450 אלף ש"ח
בינונית 5 מיליון ש"ח עד 5 מיליון ש"ח  עד 750 מיליון ש"ח

 

 

השקעות הוניות

 • השקעה באחת מטכנולוגיות הייצור המתקדם:Advanced Robotics; Additive Manufacturing; Predictive Maintenance Industrial Internet of Things (IoT); Advanced process control; Augmented reality Factory Digitization & Integration; Advanced Data Analytics; Big data; Advanced Material.
 • השקעות הוניות שהן לא טכנולוגיות לייצור מתקדם, אך הן דרושות לצורך הטמעת הטכנולוגיות החדשניות. שיעור השקעות אלה לא יעלה על 10% מסך ההשקעה המבוקשת.
 • השקעות רכות – שדרוג השבחה והעצמת ההון האנושי, ייעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים, ייעוץ לחדשנות תהליכית, חדשנות במוצרים, חדשנות במודלים עסקיים, חדשנות בחוויית הלקוח, ייעוץ לחדשנות בעיצוב.

הסיוע יינתן במהלך תקופת ביצוע ההשקעות של  36 חודשים. תקופת הסיוע ותקופת הדיווח לא יעלו על 44 חודשים.

תוצאות הרצויות ומדדי תוצאה

לצד הטמעת טכנולוגיות לייצור מתקדם במפעל או בקו/וי הייצור במפעל, מבקש הסיוע נדרש לבחור 2 תוצאות רצויות שיתקבלו כתוצאה מפעולות ההטמעה כאמור בסעיף 5 להוראה וכן לבחור לפחות 3 מדדי תוצאה, כאמור בסעיף 5 להוראה, שייבחנו על ידי רשות ההשקעות בתום תקופת המסלול.

 

 

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל-:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,                  avim@mbtcpa.co.il

 

 

דילוג לתוכן