PDF להורדה

העברת הדיווח על רכישות מהרש"פ ומכירות לרש"פ לדיווח המפורט – תזכורת והבהרה

שנה: 2018

מספר החוזר: 61.2018


ברצוננו לעדכנכם אודות הודעת רשות המסים, בדבר הבהרה לעוסקים ולפיה עוסקים החייבים בדיווח המפורט, המדווחים על רכישות או מכירות מול עוסקים מהרש"פ ומדווחים על עסקאות אלו במסגרת הדיווח המפורט, לפי הכללים שנקבעו, פטורים ממשלוח טפסי 878 ו-879 והחשבוניות ליחידת הקמר"פ.

נזכיר, שרשות המסים פרסמה ב-4 לפברואר 2018, כי על מנת לשפר ולייעל את תהליכי העבודה הקיימים ברשות המסים מול ציבור העוסקים למול הרשות הפלסטינית (הרש"פ) – הוחלט לעדכן את דרישות הדיווח על חשבוניות הניתנות לעוסקים / מתקבלות מעוסקים ברש"פ[1].

ההסדר חל בתוך 90 ימים מיום פרסום ההודעה, דהיינו ההסדר בתוקף החל ממאי 2018.

דגשים

  • יש להקפיד על סיווג נכון של מסמכי תשומות ספק מהרש"פ ומסמכי עסקאות לקוח מהרש"פ – הואיל והדיווח עליהם ישמש להתחשבנות עם הרשות הפלשתינית על כספי המע"מ.
  • תשומות ספק מהרש"פ – יש להקפיד על סיווג נכון של ספק מהרש"פ ומספר עוסק, תוך ציון 7 ספרות של מספר חשבונית P ודיווח על החשבונית בתוך 6 חודשים מקבלתה – אחרת תישלל הזכות לניכוי מס תשומות בגינה.
  • עסקאות לקוח רש"פ – יש להקפיד על סיווג נכון של לקוח מהרש"פ ומספר עוסק, תוך ציון 7 ספרות של חשבונית I. שדה האסמכתא יכיל את מספר האסמכתא של חשבונית ה-I בלבד.
  • סכומים – בניגוד למצב הקיים, כל עסקה בכל סכום עם לקוח/ספק מהרש"פ תדווח במסגרת הדיווח המפורט.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

 

 

[1] ראו חוזרנו 26/18.

דילוג לתוכן