PDF להורדה

תכנית להעלאת הפריון בתעשייה – מקצה 2

שנה: 2018

מספר החוזר: 60.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי משרד הכלכלה והתעשייה יצא ב"תכנית להעלאת הפריון בתעשייה – מקצה 2".

ניתן להגיש בקשות למקצה השני החל מיום 2 בספטמבר 2018  ועד ליום 3 באוקטובר 2018.

יובהר, כי הבקשות במקצה יבחנו בכפוף לקיומה של יתרת תקציב.

נזכיר, כי במרבית הענפים הישראליים קצב צמיחת הפריון בעבודה (תוצר מקומי גולמי לשעת עבודה) נמוך, בהשוואה למדינות התעשייתיות המובילות בעולם, ומהווה חסם צמיחה מרכזי למשק הישראלי. התכנית להעלאת הפריון בתעשייה מציעה סיוע במטרה לשפר את מדדי הפריון במפעל. הסיוע ניתן על בסיס הקצאה תחרותית. השיפור הנדרש במדדי הפריון, על מנת לעמוד ביעדי התכנית ובזכאות לסיוע – שיפור של לפחות 30% במדדי פריון העבודה (ערך מוסף למשרה וערך מוסף לשעה).

להלן עיקרי התכנית:

מי זכאי לגשת

מפעל תעשייתי – מפעל בישראל בבעלות תאגיד, ומתקיימים בו התנאים הבאים במצטבר:

 • בעל הנהלת חשבונות עצמאית.
 • פעילותו הייצורית מרוכזת באתר מסוים.
 • עיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית באחד מענפי התעשייה, למעט, בין היתר, מפעל חקלאי מאושר כהגדרתו בסעיף 4 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, תשמ"א-1980.
 • הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות. שקדמו למועד הגשת הבקשה, לא עלו על 200 מיליון ש"ח.

מיקום גיאוגרפי של המפעל התעשייתי או קו הייצור – אזורי עדיפות לאומית או ירושלים.

ניתן להגיש בקשת סיוע על

 • מפעל תעשייתי בתאגיד מבקש הסיוע, אך לא על יותר משני מפעלים תעשייתיים בתאגיד המצויים כל אחד באתר שונה.
 • על קו ייצור במפעל התעשייתי, אך לא על יותר משני קווי יצור במפעל אחד או שני קווי ייצור בשני מפעלים שונים במצטבר.

היקף מחזור המכירות של הפעילות הייצורית נשואת הבקשה (המפעל התעשייתי או קו הייצור)

 • פעילות זעירה – סך ההכנסות בישראל של הפעילות הייצורית, העומדת בבסיס הבקשה, בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיה בישראל בשלושת השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה – פחות מ-10 מיליון ש"ח.
 • פעילות קטנה – סך ההכנסות בישראל של הפעילות הייצורית, העומדת בבסיס הבקשה, בשנה הקלנדרית, שקדמה להגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיה בישראל בשלושת השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה – לא פחתו מ-10 מיליון ש"ח ולא עלה על 75 מיליון ש"ח.
 • פעילות בינונית – סך ההכנסות בישראל של הפעילות הייצורית, העומדת בבסיס הבקשה, בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיה בישראל בשלושת השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה לא פחתו מ-75 מיליון ש"ח ולא עלה על 200 מיליון ש"ח.
 • מספר העובדים במפעל התעשייתי או בקו הייצור – בין 5 ל-250 עובדים בתחום הפעילות נשואת הבקשה.

ההשקעות המזכות בסיוע

 • השקעות הוניות – ציוד ומכונות חדשים, ציוד תעבורה לשימוש בתוך המפעל (למעט רכב פרטי), התקנת ציוד, מחשבים לרצפת הייצור, ציוד ומכונות לצורך התייעלות במשאבים וחומרי גלם.
 • השקעות רכות – שיפור המצוינות התפעולית (OPEX), תהליכי ניהול תכנון מדידה ובקרה, שדרוג השבחה והעצמת ההון האנושי, ייעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים, ייעוץ לחדשנות תהליכית, חדשנות במוצרים, חדשנות במודלים עסקיים, חדשנות בחוויית הלקוח, ייעוץ לחדשנות בעיצוב.

שיעור הסיוע וגובה הסיוע המקסימלי בהתאם לפעילות הייצורית

סוג הפעילות הייצורית

(מפעל תעשייתי או קו ייצור)

שיעור הסיוע וגובה הסיוע המקסימלי
פעילות זעירה          30% מסך ההשקעות המזכות ולא יותר מ-300 אלף ש"ח
פעילות קטנה 30% מסך ההשקעות המזכות ולא יותר מ- 1.5 מיליון ש"ח.
פעילות בינונית 30% מסך ההשקעות המזכות ולא יותר מ- 3 מיליון ש"ח.
החלוקה בין ההשקעות ההוניות להשקעות הרכות:
  פעילות זעירה פעילות קטנה פעילות בינונית
תקרת סך ההשקעה המזכה 1 מיליון ש"ח 5 מיליון ש"ח 10 מיליון ש"ח
תקרת ההשקעה המקסימלית

להשקעות הוניות

עד 800 אלף ש"ח עד 4 מיליון ש"ח עד 8 מיליון ש"ח
מינימום השקעה נדרשת להשקעות רכות 50 אלף ש"ח 250 אלף ש"ח 500 אלף ש"ח
מקסימום השקעה נדרשת להשקעות רכות 200 אלף ש"ח 1 מיליון ש"ח 2 מיליון ש"ח

 

תקופת הסיוע ותקופת התכנית

 • הסיוע יינתן במהלך תקופת ביצוע ההשקעות של 36 חודשים.
 • תקופת ביצוע, כולל תקופת דיווח – לא תעלה על 44 חודשים.

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל-:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,                  avim@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן