PDF להורדה

תכנית להגדלת הפריון והחדשנות בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתחום המסחר והשירותים במחוז הצפון

שנה: 2018

מספר החוזר: 6.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי בהתאם להחלטת הממשלה[1], הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה מבקשת לפעול להגדלת הפריון בקרב עסקים קטנים ובינוניים, הפועלים במחוז צפון בתחום המסחר והשירותים, ולהגביר את כושר התחרותיות שלהם, תוך הטמעת חדשנות באמצעות מתן סיוע לעסקים אלו, על בסיס הקצאה תחרותית.

את הבקשה לסיוע ניתן להגיש עד ליום 18 במרץ 2018.

להלן עיקרי התכנית

 • הזכאים להגיש בקשה לסיוע:
 • תנאים כלליים – עסקים קטנים ובינוניים עם מחזור של עד 100 מיליון ש"ח בשנה, ובלבד שהיו פעילים בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה.
 • צורת ההתאגדות של העסק – עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ, תאגיד ללא כוונת רווח ובלבד שהסיוע ניתן לפעילותו העסקית – כלכלית או שותפות רשומה.
 • הענף הכלכלי בו פועל העסק – ענפי המסחר והשירותים, כהגדרתם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (בהתאם למפורט בתכנית).
 • המיקום גיאוגרפי של העסק  – מחוז צפון, כהגדרתו במשרד הפנים.
 • מטרת הסיוע – השתתפות בהוצאות בגין תכנית להעלאת הפריון של העסק.
 • משך הסיוע – עד 24 חודשים.
 • שיעור הסיוע – 50% מסך התכנית המאושרת.
 • תקרת הסיוע – עד 500 אלף ש"ח.

 

 • ההוצאות המוכרות:
 • הטמעת טכנולוגיות חדשות – עלויות ייעוץ, לרבות תכנון, הנדסה וליווי הטמעה, ובתנאי שלא מדובר בעובדים קבועים של הגורם העסקי, למעט עלויות שכר עבור ביצוע התאמות בהון האנושי הקיים בתקופת התכנית.
 • שיפור חדשנות מערך הניהול, המלאי והספקים – עלויות מערך ניהול רכש, אפיון והטמעה לטכנולוגיה קיימת, כגון מערכת ERP, תכנות, רישיונות לשימוש בטכנולוגיה, רישיונות שימוש בענן וכדומה, עלויות רכש והטמעה של רכיבים לייעול תהליכי עבודה / תפעול / אספקה / מלאי / בקרת איכות ועוד.
 • עלויות רכש מערכות בקרה ואוטומציה – בתהליכי העבודה ותהליכים תומכים.
 • עלויות שיפור מערך השיווק – עלויות רכש לטכנולוגיה קיימת, כגון מערכת CRM, תכנות, רישיונות לשימוש בטכנולוגיה, מערכות דיוור אלקטרוני, שליחת SMS, ממשקים לאתר אינטרנט וכדומה.
 • עלויות הטמעת השימוש במערכת השיווק – עלויות רכש לשדרוג והתאמת טכנולוגיה קיימת, כגון אתר אינטרנט, תכנות, רישיונות לשימוש בטכנולוגיה ועוד.

החוזר נכתב בתמציתיות למסירת מידע. הפרטים המלאים מפורטים בהוראת מנכ"ל 4.50 של משרד הכלכלה והתעשייה.

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל-:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,                  avim@mbtcpa.co.il

[1]  החלטת ממשלה מספר 2262 מיום ה-8 בינואר 2017, שעניינה פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה.

דילוג לתוכן