PDF להורדה

פניה לרשם האגודות השיתופיות באופן מקוון

שנה: 2018

מספר החוזר: 59.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי החל מהחודש, ניתן לפנות לרשם האגודות השיתופיות גם באמצעות טופס מקוון.

נציין, כי באמצעות הטופס החדש ניתן לפנות בכלל הנושאים, שבתחום אחריות האגף לאיגוד שיתופי, כגון:

  • בקשות – בקשת ארכה להגשת דוחות כספיים, בקשות בנושא התראות/קנסות מנהליים, בקשה לאישור ניהול תקין, בקשה להארכת כהונת ועד, בקשה לכינוס אסיפה כללית, בקשה למידע מרשויות האגודה, בקשה למינוי ועדת קלפי, בקשה למינוי חוקר, בקשה לעיון בתיק האגודה במשרדי הרשם, בקשה לפירוק אגודה ועוד.
  • תלונות – תלונות על רשויות אגודה.
  • בוררויות – בקשה למינוי בורר, פניה בנושא בוררות קיימת, בקשה להחלפת בורר.
  • תקנונים – בירורים בנושא טיפול בבקשה לתיקון תקנון, השלמת מסמכים חסרים בבקשות לתיקון תקנון.
  • פירוקים – ערעור על החלטות מפרק.
  • בקשות מידע – תעודת רישום, תמצית פרטי אגודה, בקשות למשלוח תקנון בדוא"ל, דיני אגודות שיתופיות, בקשה לקבלת אישור על העדר שעבודים.
  • דיווחים – הגשת דוחות כספיים ונספחים (תוספת חמישית ותוספת שישית), עדכון בדבר בחירת ועד או שינוי בוועד המנהל[1].

ניתן לצרף לטופס קבצים הקשורים לבקשה.

בהתאם לנאמר בהודעת הרשם – הפניה באמצעות הטופס, אמורה לייעל את שלבי הטיפול בפניה ולצמצם את זמני המענה. לאחר כשעתיים מעת משלוח הבקשה יתקבל דוא"ל, שיכלול את מספר הפנייה והתחייבות לחזור לפונה עם מענה ראשוני תוך 14 ימי עבודה. במקרים מסובכים ומורכבים זמני הטיפול עלולים לקחת יותר זמן- תתקבל על כך הודעה מראש. לאחר שהועברה פנייה יש להמתין עד לקבלת התייחסות של הרפרנט המטפל במשרד הרשם. פנייה חוזרת, שתשלח בטרם ניתנה התייחסות הרפרנט הראשון – תאריך את זמני הטיפול ואלו ייספרו החל מהפנייה האחרונה שתשלח.

נדגיש, כי את הטופס יש לפתוח בדפדפן אקספלורר גרסה 11 ומעלה או באמצעות דפדפן גוגל כרום.

להלן קישור לטופס המקוון:

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getHtmlForm.aspx?formType=coopapplications@moital.gov.il

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1]  נציין, כי משרד הרשם עובד על בניית טופס פניה ייעודי לצורך דיווחים אלו – ראו חוזרנו 45/18.

דילוג לתוכן