PDF להורדה

ויתור על מכסות מים תמורת קבלת פיצוי

שנה: 2018

מספר החוזר: 58.2018


 חוזר מקצועי מספר 58/18

ברצוננו לעדכנכם, כי בקרוב יופעל מנגנון ויתור מרצון על מכסות מים וקבלת פיצוי.

לאור המצב הקשה של משק המים ולאור הקיצוצים, שנערכו במכסות המים החקלאיות, החליטו משרדי הממשלה הרלבנטיים על הענקת תקציב של 30 מיליון ש"ח לתמיכה בחקלאים, אשר יוותרו מרצון של חלק מהקצאת המים השנתית שלהם.

מנגנון הוויתור והפיצוי מוסדר בנוהל של משרד החקלאות (אגף גורמי ייצור)[1], שפורסם לאחרונה כטיוטה ועתיד להיות מאושר סופית בימים הקרובים.

נציין, כי מדובר בהזדמנות לקבלת פיצוי הגון וקבלת עזרה אמיתית לחקלאים, אשר זקוקים לתוספת מים על מנת לסיים את שנת ההשקיה.

מומלץ לחקלאים, אשר מעוניינים בביצוע הוויתור, לפעול מיידית למילוי הטפסים המצורפים לנוהל משרד החקלאות.

להלן עיקרי הנוהל:

  • מדרגות פיצוי – הנוהל מבקש מצרכני המים, אשר מעוניינים בוויתור מרצון, לפרט את כמות המים עליה הם מעוניינים לוותר.

כמויות אלו מתחלקות לשלוש מדרגות פיצוי – 1.5 / 2.0 / 2.5 ש"ח למ"ק.

בשלב הראשון, ייבחרו לוויתור ופיצוי רק חקלאים, אשר הגישו כמויות במדרגת הפיצוי הנמוכה, ורק לאחר מכן החקלאים, אשר הגישו בקשות עבור פיצוי גבוה יותר.

  • שמירת מכסות – חקלאים אשר יבחרו לוותר על חלק ממכסת המים השנתית שלהם לשנת 2018 – לא תפגע להם הקצאת המים העתידית.
  • ייעוד המים – סך כמויות המים שיצטברו במסגרת הליך הוויתור – יופנו לצרכנים אשר ביקשו תוספות מים בשנה הנוכחית.
  • תשלום התמיכה – התשלום יבוצע בתוך מספר חודשים ישירות לחשבונות הבנק של הצרכנים בשלושה שלבים:

(1)  30% לאחר עדכון רישיון מכסת המים של הצרכן;

(2)  40% לאחר שרשות המים תאשר כי נכון לסוף אוקטובר הצרכן לא חרג ממכסת המים שלו;

(3)  30% לאחר שרשות המים תאשר, כי נכון לנתוני הצריכה הסופיים (אפריל 2019), הצרכן לא חרג ממכסת המים שלו;

המעוניינים בקבלת הנוהל מוזמנים לפנות לנרי אולמן  nery@mbtcpa.co.il

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

[1]  טיוטת נוהל תמיכה בצרכני מים לחקלאות במערכת הארצית אשר ויתרו על מכסת מים בשנת 2018.

 חוזר מקצועי מספר 58/18

ברצוננו לעדכנכם, כי בקרוב יופעל מנגנון ויתור מרצון על מכסות מים וקבלת פיצוי.

לאור המצב הקשה של משק המים ולאור הקיצוצים, שנערכו במכסות המים החקלאיות, החליטו משרדי הממשלה הרלבנטיים על הענקת תקציב של 30 מיליון ש"ח לתמיכה בחקלאים, אשר יוותרו מרצון של חלק מהקצאת המים השנתית שלהם.

מנגנון הוויתור והפיצוי מוסדר בנוהל של משרד החקלאות (אגף גורמי ייצור)[1], שפורסם לאחרונה כטיוטה ועתיד להיות מאושר סופית בימים הקרובים.

נציין, כי מדובר בהזדמנות לקבלת פיצוי הגון וקבלת עזרה אמיתית לחקלאים, אשר זקוקים לתוספת מים על מנת לסיים את שנת ההשקיה.

מומלץ לחקלאים, אשר מעוניינים בביצוע הוויתור, לפעול מיידית למילוי הטפסים המצורפים לנוהל משרד החקלאות.

להלן עיקרי הנוהל:

  • מדרגות פיצוי – הנוהל מבקש מצרכני המים, אשר מעוניינים בוויתור מרצון, לפרט את כמות המים עליה הם מעוניינים לוותר.

כמויות אלו מתחלקות לשלוש מדרגות פיצוי – 1.5 / 2.0 / 2.5 ש"ח למ"ק.

בשלב הראשון, ייבחרו לוויתור ופיצוי רק חקלאים, אשר הגישו כמויות במדרגת הפיצוי הנמוכה, ורק לאחר מכן החקלאים, אשר הגישו בקשות עבור פיצוי גבוה יותר.

  • שמירת מכסות – חקלאים אשר יבחרו לוותר על חלק ממכסת המים השנתית שלהם לשנת 2018 – לא תפגע להם הקצאת המים העתידית.
  • ייעוד המים – סך כמויות המים שיצטברו במסגרת הליך הוויתור – יופנו לצרכנים אשר ביקשו תוספות מים בשנה הנוכחית.
  • תשלום התמיכה – התשלום יבוצע בתוך מספר חודשים ישירות לחשבונות הבנק של הצרכנים בשלושה שלבים:

(1)  30% לאחר עדכון רישיון מכסת המים של הצרכן;

(2)  40% לאחר שרשות המים תאשר כי נכון לסוף אוקטובר הצרכן לא חרג ממכסת המים שלו;

(3)  30% לאחר שרשות המים תאשר, כי נכון לנתוני הצריכה הסופיים (אפריל 2019), הצרכן לא חרג ממכסת המים שלו;

המעוניינים בקבלת הנוהל מוזמנים לפנות לנרי אולמן  nery@mbtcpa.co.il

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

[1]  טיוטת נוהל תמיכה בצרכני מים לחקלאות במערכת הארצית אשר ויתרו על מכסת מים בשנת 2018.

דילוג לתוכן