PDF להורדה

ארכה להגשת דוחות כספיים לשנת 2017 ודוח כספי של קיבוץ מתחדש שיוגש שלא בהתאם להוראה חשבונאית 4

שנה: 2018

מספר החוזר: 57.2018


ברצוננו להביא לידיעתכם, כי משרד רשם האגודות השיתופיות הוציא לאחרונה מכתב לכל האגודות השיתופיות בדבר ארכה להגשת דוחות כספיים לשנת 2017.

בהתאם למכתב, מאושרת ארכה להגשת דוחות כספיים לשנת 2017 עד לתאריך 30 בנובמבר 2018, לכל אגודה שיתופית שתחפוץ בכך, בהתקיים שני תנאים מצטברים:

  1. מבקר החשבונות של האגודה הגיש בקשה לרשם לאישור הארכה.
  2. האגודה הגישה את דוחותיה הכספיים לרשם עד לשנת 2016 כולל, כנדרש ובמועד.

כמו כן, הובהר במכתב, כי לא יישלחו אישורי ארכה פרטניים וכל אגודה שיתופית העומדת בשני תנאים אלו – תיראה כאילו קיבלה ארכה.

נדגיש, כי ברית פיקוח הגישה בקשה לרשם, להשגת אורכות לכל האגודות הזקוקות לכך. לפרטים נוספים ראו חוזרנו 52/18.

לתשומת ליבכם, שתי נקודות נוספות שצוינו במכתב:

  1. דוח כספי של קיבוץ מתחדש, שיוגש שלא בהתאם להוראה חשבונאית 4 כנדרש, ייראה כאילו לא הוגש.
  2. אגודות שלא תגשנה דוחות כספיים בהתאם למועדים שנקבעו, צפויות לקנס.

 

ברית פיקוח פועלת, אל מול הרשם, על מנת לדחות הפעלת ההעיצומים בגין אי יישום הוראה 4.

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן