PDF להורדה

עדכונים במשק המים – אוגוסט 2018 (תקציר)

שנה: 2018

מספר החוזר: 56.2018


  • הקצאות מים חקלאיות לשנת 2018

רשות המים פרסמה לשימוע, לפני כ-3 שבועות, כללים אשר יאפשרו חריגה מהקצאות המים לעונת ההשקיה הנוכחית.

תאריך אחרון להגשת התייחסויות לשימוע הינו ה-15 לאוגוסט 2018.

להערכתנו, החלטה בנושא תתקבל בשבועות הקרובים, לאחר סיום הליך השימוע הציבורי.

  • הסכם המים (3) – פיצוי למפיקי המים העצמאיים

בתחילת חודש יולי נחתם הסכם בין התאחדות חקלאי ישראל לבין מדינת ישראל (משרד החקלאות, רשות המים ומשרד האוצר) לגבי פיצוי בגין הפגיעה, שנגרמה למפיקי המים במסגרת תיקון 27 לחוק המים.

מדובר בהסכם המשך להסכם המים משנת 2006, בהסכם החדש למעשה מסתיימת תמיכת המדינה בצרכני המים מחברת מקורות ומתחילה תמיכה בצרכני המים המפיקים מים עצמאית.

בהסכם, בין היתר, פירוט של סכום וצורת התמיכה, המחאת זכאות לתמיכה והיעדר תביעות.

סוגיית יתרות הזכאות של צרכני המים מחברת מקורות פורטה בחוזרנו מחודש יוני, האחרון. ניתן לפנות אלינו לסיוע בבירור היתרות ואופן ניצולן.

  • תעריפי חיוב צרכני המים הביתיים

אנו שבים ומזכירים, כי החל מיום 1 ביולי 2018, יש לעדכן את תעריפי חיוב צרכני המים הביתיים.

יצוין, כי אספקת המים הביתיים בתחומי היישובים הינה סוגיה מורכבת, שאינה מטופלת בצורה מלאה, במושבים ובקיבוצים רבים.

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה או הכוונה נדרשים.

 

 

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן