PDF להורדה

ביטול בטוחות הרשומות לטובת בנק החקלאות

שנה: 2018

מספר החוזר: 55.2018


ברצוננו לעדכנכם בדבר הודעת מפרקת בנק החקלאות לישראל בע"מ[1] (בפירוק מרצון) אודות ביטול בטוחות הרשומות לטובת החברה.

בהתאם להודעה, כל לווה לשעבר של החברה, שמסיבה כלשהי לא ביקש לבטל / לשחרר בטוחות (שעבודים, משכונות, התחייבויות של רשות מקרקעי ישראל לרישום משכנתא, משכנתאות, ערבויות), שהעמיד לחברה להבטחת פרעון הלוואותיו (בתנאי שהלוואותיו נפרעו לשביעות רצונה של החברה) – עליו לפנות למפרקת בבקשה לביטול / שחרור הבטוחות, בצירוף אסמכתאות רלבנטיות, המוכיחות כי הבטוחות עדיין רשומות.

על הפניה להיעשות  עד ליום 31 בדצמבר 2018.

יובהר, כי לווה, שלא יפנה אל המפרקת עד למועד זה – עם השלמת הליכי פירוק החברה וביעור החומר הארכיוני – יוכל לבטל / לשחרר את הבטוחות האמורות, רק באמצעות פנייה לבית משפט.

פרטי מפרקת החברה

עו"ד לריסה קליימן, 03-9778164, אצל ענבל חברה לביטוח בע"מ, רח' ערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד. 282 נתב"ג.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

 

[1] ח.צ. 52-001855-7.

דילוג לתוכן