PDF להורדה

בחירות לוועדים מקומיים ביישובים שיתופיים בהקשר לבחירות למועצות האזוריות

שנה: 2018

מספר החוזר: 54.2018


ברצוננו להביא לתשומת ליבכם, את נושא הבחירות לוועדים המקומיים ביישובים שיתופיים, בהקשר לבחירות למועצות האזוריות, שיתקיימו ב-30 באוקטובר 2018.

נזכיר, כי ביישובים שיתופיים ייתכנו 3 אפשרויות לבחירת ועד מקומי:

  1. ועד האגודה השיתופית החקלאית ימשיך לכהן גם כוועד המקומי.
  2. התושבים, שאינם חברי האגודה, יבחרו נציגות מטעמם והוועד המקומי יורכב מוועד האגודה ביחד עם הנציגות.
  3. ייבחר ועד מקומי בנפרד וללא קשר לוועד האגודה.

האפשרות הראשונה, הידועה כ"עקרון זהות הוועדים", נובעת מסעיף 91 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958, אשר קובע: "מי שמכהנים ביישוב שיתופי, במועד פלוני, כחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית, יכהנו גם כחברי הוועד המקומי של היישוב".

שתי האפשרויות הנוספות הוספו בשנת 2007, בעקבות תיקון לצו, שקבע שבשני מקרים היישוב יהיה מחויב לקיים בחירות לוועד המקומי:

  • כאשר 30% (או יותר) מכלל התושבים ביישוב, אינם חברי האגודה השיתופית החקלאית, וכן 10% מכלל התושבים הביעו רצונם לקיים בחירות לוועד המקומי – יבחרו נציגים לוועד.
  • כאשר 50% (או יותר) מכלל התושבים ביישוב בעלי זכות הבחירה יבקשו לקיים בחירות לוועד המקומי – ייבחרו שני ועדים נפרדים ("פיצול ועדים").

דהיינו, ביטול מלא או חלקי של הזהות הפרסונלית בין ועד ההנהלה של היישוב לבין חברי הוועד המקומי (האפשרות הראשונה).

יובהר, כי סוג הוועד המקומי ייקבע על פי הסוג שנבחר באותו יישוב בבחירות הקודמות, וכן על פי פניית הבוחרים בישוב השיתופי לשר הפנים וכן אחוז התושבים ביישוב שאינם חברי האגודה השיתופית חקלאית.

נציין, כי הקריטריון היחיד ל"תושבות" ביישוב, הוא הרישום במרשם האוכלוסין. במרבית הקיבוצים רשומים במרשם האוכלוסין, תושבים רבים, אשר אינם מתגוררים במקום מסיבות שונות. על כן, מומלץ לבדוק את רשימת תושבי היישוב לפי הרישום במרשם האוכלוסין ולהגיש בקשה לתיקון פנקס הבוחרים, אם רלבנטי.

על פי לוח הזמנים, שפרסם משרד הפנים, המועד האחרון להגשת בקשות כאמור – 19 באוגוסט 2018.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן