PDF להורדה

תזכורת בדבר המועד האחרון להגשת דוחות כספיים על ידי אגודות שיתופיות

שנה: 2018

מספר החוזר: 52.2018


ברצוננו להזכירכם, כי בהתאם לתקנה 4 לתקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ה-1975, המועד האחרון להגשת הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2017, לרשם האגודות השיתופיות, הינו ה-31 באוגוסט 2018.

במקרים מיוחדים בלבד, תינתן על ידי הרשם ארכה להגשה, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, דהיינו עד ליום 30 בנובמבר 2018. ברית פיקוח תפעל, אל מול הרשם, להשגת אורכות לאגודות הזקוקות לכך.

לתשומת ליבכם:

  • סקירת מנהלים על פי תקנה 1(ב) לתקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל"ו-1975, חובה לצרף לדוחות הכספיים המבוקרים את סקירת המנהלים (לפי הטופס שבתוספת השישית לתקנות).

יודגש, כי בהתאם להנחיות, שקיבלנו ממשרד הרשם, דוחות כספיים שיישלחו אליו ללא סקירת המנהלים – לא יטופלו. דהיינו, לא ירשמו כ"דוחות שנתקבלו".

  • אגודות שטרם החלו לפעול פטורות מהגשת דוחות כספיים. עם זאת, על יו"ר הוועד להעביר, מידי שנה, הודעה חתומה לרשם האגודות השיתופיות, לפיה לא היתה פעילות באגודה למן יום הקמתה.

יודגש, כי הדיווח על חוסר פעילות הינו באחריות יו"ר ועד ההנהלה של האגודה.

בהקשר זה יובהר, כי אגודה שטרם החלה לפעול, ואשר לא תודיע על כך לרשם כנדרש, תיקנס אף היא בגין אי הגשת דוח כספי במועד.

  • סנקציות כספיות אי הגשת דוחות כספיים מבוקרים לרשם האגודות השיתופיות במועד מהווה עבירה מנהלית, אשר בגינה מוטלות סנקציות כספיות הן על האגודה והן על חברי ועד ההנהלה.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן