PDF להורדה

נתוני עזר לדוחות הכספיים לששת החודשים הראשונים של שנת 2018

שנה: 2018

מספר החוזר: 51.2018


בחוזר הנחיות וקוים מנחים, שישמשו לכם לעזר בעריכת הדוחות הכספיים לתקופה של שישה חודשים, ינואר – יוני 2018.

מלאי

ככלל, מומלץ שהישות תעריך את שווי המלאי על בסיס העלות בפועל (נתונים תמחיריים) – בהיעדר נתונים תמחיריים:

  • מלאי בעלי חיים

בחישוב ערך המלאי יש להתבסס על הנתונים שהתפרסמו ב"אוגדן ההנחיות ותעריפים נורמטיביים לסקטור ההתיישבותי והחקלאי" (להלן "האוגדן")[1], בתוספת עליית מדד תשומות בבעלי חיים בתקופה 1-6/18, בשיעור של 4.4%.

מלאי גידולים צמחיים  

המחירים הינם מחירים נורמטיביים ואינם כוללים עבודה עצמית והוצאות מימון:

–      מלאי בשדה ומטעים – ראה נספח א'

המחירים עודכנו בהתאם לעליית מדד תשומות בגידולים צמחיים בתקופה שבין 1/7/17 ועד ה-30/6/18, בשיעור של 5.1%.

–      מלאי במחסנים מתוצרת המשק (מיבול 2016)

בחישוב ערך המלאי יש להתבסס על המחירים, שהתפרסמו באוגדן, בתוספת עליית מדד תשומות בגידולים צמחיים בתקופה 1-6/18, בשיעור של 1.4%.

שערי חליפין ומדדים מובילים

ראו נספח ב', המפרט את שערי החליפין למטבעות העיקריים וכן את המדדים המובילים הרלבנטיים לסקטור.

הנספח כולל שערים ממוצעים למטבעות נבחרים לתקופה 1-6/18.

 

הנכם מוזמנים לפנות לרואה החשבון ממשרדנו, המטפל בכם, בכל שאלה או הבהרה.

 

לוטה

נספח א' – מלאי בשדה ומטעים

נספח ב' – ריכוז נתונים נבחרים: מדדים ושערי חליפין

 

נספח א' – מלאי בשדה ומטעים

1. מלאי בשדה ש"ח לדונם
כותנה שלחין 600
כותנה בהשקיית עזר 390
אגוזי אדמה בנגב 1,050
אגוזי אדמה באזור החוף 1,000
חמניות בהשקיית עזר 280
חמצה בעל 270
חמצה בהשקיית עזר 515
סורגום (דורה) בעל 85
סורגום בהשקיית עזר 260
אבטיחים בהשקיה (לא כולל פלסטיק וחיטוי קרקע) 660
תירס מתוק 895
עגבניות לתעשייה 1,050
2. מטעים ש"ח לדונם
תפוחי עץ 2,760
תפוחי עץ אנה 1,660
אגסים 2,170
אפרסקים 2,780
שזיפים 2,515
שקדים 1,650
פקאן 1,150
אבוקדו 1,370
תמרים 1,715
זיתים 1,150
אפרסמון 1,355
רימונים 1,180
קיווי 1,990
מנגו 2,130
ענבי יין 2,065
ענבי מאכל 2,975
 בננות 1,730

 

נספח ב' – ריכוז נתונים נבחרים: מדדים ושערי חליפין

 

  1. מדד המחירים לצרכן

 א.       בנקודות (בסיס ממוצע 2016)

ליום 31 בדצמבר ליום 30 ביוני    
2017 2017 2018  
100.4 100.0 101.3 מדד בגין
100.3 100.7 101.2 מדד ידוע

 

ב.        שיעורי השינוי לתקופה

שנה שנסתיימה

ביום 31 בדצמבר

שלושה חודשים

שנסתיימו ביום 30 ביוני

שישה חודשים

שנסתיימו ביום 30 ביוני

2017

%

2017

%

2018

%

2017

%

2018

%

0.4 (0.1) 1.0 0.0 0.9 מדד בגין
0.3 1.1 1.2 0.7 0.9 מדד ידוע

 

  1. מדדים מובילים אחרים (שיעורי השינוי לתקופה)
  שישה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני שנה שנסתיימה

ביום 31 בדצמבר

2018

%

2017

%

2017

%

מדד מחירי תשומה בענף החקלאות 2.7 (1.2) 1.1
תשומות בגידולים צמחיים 1.4 (1.4) 2.2
תשומות בבעלי חיים 4.4 (0.8) (0.2)

 

  1. 3. להלן נתונים אודות מטבעות חוץ עיקריים:

 

לשנה שנסתיימה שלושה חודשים

אפריל – יוני

שישה חודשים

ינואר – יוני

 
2017

%

2017

%

2018

%

2017

%

2018

%

שע"ח ליום

30.6.18

 

המדינה

יחידות מטבע
(9.83) (3.74) 3.87 (9.08) 5.28 3.6500 ארה"ב 1 דולר
(0.92) 0.38 (2.76) (3.87) 2.68 4.8075 בריטניה 1 לירה
(6.27) (3.78) (0.08) (4.94) 7.02 3.2965 יפן 100 יין
2.69 2.67 (1.70) (1.43) 2.47 4.2551 האיחוד המוניטרי 1 אירו

 

 

 

  1. שערים ממוצעים למטבעות נבחרים – 2018[2]:

 

חודש דולר ליש"ט יין אירו
ינואר 3.4232 4.7262 3.0881 4.1757
פברואר 3.4944 4.8843 3.2377 4.3173
מרץ 3.4688 4.8526 3.2710 4.2817
אפריל 3.5386 4.9831 3.2863 4.3436
מאי 3.5910 4.8407 3.2734 4.2484
יוני 3.6045 4.7885 3.2758 4.2102
ממוצע תקופתי 3.5201 4.8459 3.2387 4.2628

 

 

[1]  ראו חוזרנו המקצועי 9/18.

[2]   מבוסס על פרסומי בנק ישראל.

דילוג לתוכן