PDF להורדה

תוקנה הגדרת "כיבוד קל" בתקנות מס הכנסה

שנה: 2018

מספר החוזר: 50.2018


ברצונו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה הנחיה המבהירה, שבמסגרת הגדרת "כיבוד קל", המותר בניכוי, ייכללו גם פירות וירקות העונה.

נזכיר, כי תקנה 2(1) לתקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסוימות, תשל"ב-1972- מתירה בניכוי 80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום.

בתקנה כיבוד קל הוגדר כ"שתיה קרה או חמה, עוגיות וכיוצא באלה".

בעקבות פניות שנשלחו לרשות המסים, הרשות הודיעה, כי הסיפא של הגדרת "כיבוד קל" (וכיוצא באלה) יכולה לכלול גם פירות וירקות העונה.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן