PDF להורדה

קול קורא לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח עם איטליה

שנה: 2018

מספר החוזר: 48.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות החדשנות השיקה קול קורא, לשיתוף פעולה במחקר ופיתוח תעשייתי, בין חברות ישראליות ואיטלקיות.

הקול הקורא הינו בעבור תכניות בעיקר בתחומים הבאים: רפואה, ביוטכנולוגיה, בריאות הציבור, חקלאות ומדע מזון, יישום טכנולוגיית מידע בחינוך ובמחקר מדעי, איכות הסביבה, טיפול במים, מקורות אנרגיה חדשים, תהליכי ייצור חדשניים, טכנולוגיות מידע, תוכנה, אבטחה וסייבר. כמו כן, ניתן להגיש בקשה עבור כל תחום אחר שיש בו עניין לשתי המדינות.

מועד ההגשה הינו עד ה-22 באוקטובר 2018.

  • שיעור המענק – עד 50% מהוצאות המחקר והפיתוח, כפי שתקבע ועדת המחקר.

למענק תוענק תוספת של 10%, אם מקבל האישור מבצע את התכנית בתחומי אזור פיתוח הנכלל באזורי עדיפות לאומית או 25% בשדרות ויישובי עוטף עזה, לפי הגבוה מבניהם.

  • תמלוגים – מי שניתן לו אישור, ישלם לאוצר המדינה, תמלוגים מכל הכנסה הנובעת מהמוצר, שפותח במסגרת התכנית או הנובע ממנה.

שיעור התמלוגים – חברות קטנות (חברות אשר הכנסותיהן בשנה שקדמה להגשת הבקשה לא עלו על 70 מיליון דולר) יחויבו בתמלוגים בשיעור 3%, חברות גדולות (חברות, אשר הכנסותיהן בשנה שקדמה להגשת הבקשה עלו על 70 מיליון דולר) יחויבו בתמלוגים בשיעור 5%.

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל-:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 03-6382842,              galina@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן