PDF להורדה

קול קורא להגשת תכניות מחקר ופיתוח בתחום הטכנולוגיות החקלאיות

שנה: 2018

מספר החוזר: 46.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות החדשנות, בשיתוף עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר, השיקו קול קורא חדש, להגשת בקשות סיוע לתכניות מחקר ופיתוח של חברות הזנק וחברות טכנולוגיה, בתחומי החקלאות.

הקול הקורא הינו עבור תכניות בתחומי טכנולוגיות חקלאיות (אגריטק) – טכנולוגיות מבוססות צמחים ובעלי חיים המשמשים למזון או לחומרי גלם תעשייתיים וכן מוצרים לשיפור ולייעול תהליך הגידול של צמחים ובעלי חיים, לרבות שיטות ותשומות.

מועד ההגשה הינו עד ה-15 בספטמבר 2018.

  • היקף הקול הקורא – 10 מיליון ש"ח בשנת 2018.
  • שיעור המענק – עד 50% מהוצאות המחקר והפיתוח, כפי שתקבע ועדת המחקר.

למענק תוענק תוספת של 10%, אם מקבל האישור מבצע את התכנית בתחומי אזור פיתוח הנכלל באזורי עדיפות לאומית או 25% בשדרות ויישובי עוטף עזה, לפי הגבוה מבניהם .

  • תמלוגים – מי שניתן לו אישור, ישלם לאוצר המדינה, תמלוגים מכל הכנסה הנובעת מהמוצר, שפותח במסגרת התכנית או הנובע ממנה.

שיעור התמלוגים – חברות קטנות (חברות אשר הכנסותיהן בשנה שקדמה להגשת הבקשה לא עלו על 70 מיליון דולר) יחויבו בתמלוגים בשיעור 3%, חברות גדולות (חברות, אשר הכנסותיהן בשנה שקדמה להגשת הבקשה עלו על 70 מיליון דולר) יחויבו בתמלוגים בשיעור 5%.

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 03-6382842,              galina@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן