PDF להורדה

רשם האגודות פרסם להערות הציבור טיוטות נוהל לדיווח דוחות כספיים ובחירת ועד

שנה: 2018

מספר החוזר: 45.2018


ברצוננו לעדכנכם, כי רשם האגודות השיתופיות מבקש את הערות ציבור לטיוטת נהלי מעבר, שפרסם בעניין דיווח מקוון לעניין דיווח דוחות כספיים ובחירת ועד באגודות שיתופיות.

נהלים אלו נועדו להשלים את החקיקה בנושא והטפסים הסופיים שיתגבשו יעוגנו בתיקון לחקיקה.

הליך המעבר לדיווח מקוון נועד לשפר ולייעל את תהליך קליטת הדיווחים הכספיים ובחירת ועד במשרד רשם האגודות השיתופיות.

לשם כך, פורסמו טיוטות של הנהלים הבאים:

  • נוהל דיווח על בחירת ועד ועל כל שינוי בהרכבו.
  • נוהל הגשת דוח כספי ותוספות.
  • תוספת חמישית.
  • תוספת שישית.

 

ניתן להגיש הערות עד לתאריך ה-24 ביולי 2018.

את ההערות יש לשלוח ל-  reports@economy.gov.il

 

נוסחי הנהלים נמצאים באתר רשם האגודות ובאתרנו.

כמו כן, ניתן לפנות ל- infocpa@mbtcpa.co.il, בבקשה לקבל נסחים אלו.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן