PDF להורדה

עדכונים במשק המים – יוני 2018 (תקציר)

שנה: 2018

מספר החוזר: 44.2018


קיצוצי הקצאות מים לשנת 2018

הסוגיה הבוערת ביותר בתחום המים הינה קיצוצי מכסות המים לעונת ההשקיה הנוכחית. הגורמים הייצוגיים של המגזר החקלאי פועלים במטרה למנוע את הקיצוץ ובמקרה שלא יצליחו -לקבל פיצוי הולם עבורו. במקביל, וללא תלות בהצלחת מהלכים אלו, יש להיערך להתמודדות עם המצב הקשה ולעשות כל שביכולתנו למזעור הנזקים.

חיוב דמי מים (למפיקי המים העצמאיים)

בשבועות האחרונים מקבלים מפיקי המים דרישות תשלום עבור "דמי מים" (התשלומים שהחליפו את היטלי ההפקה במסגרת תיקון 27 לחוק המים). דרישות התשלום מגיעות ישירות מחברת מקורות, אך מבוססות על תחשיבי רשות המים לגובה התשלום הנדרש. ממעבר על מספר רב של דרישות שכאלו – נראה, כי במספר מקרים נפלו טעויות בחישוב והמפיקים נדרשים לשלם תשלומי יתר.

דרישת התשלום מכילה מספר נתונים, אשר מאפשרים בקרה מסוימת (לדוגמה, כמויות מים שהופקו) אך אינה מכילה את התחשיב המלא, שאותו ניתן לבחון רק בבירור מול רשות המים.

אנו ממליצים לערוך בקרה על דרישת התשלום וכן לפנות לרשות המים (בטופס הערעור המצורף לדרישת התשלום), זאת בטרם ביצוע התשלום. שימו לב, יש לערער על דרישת התשלום בתוך 30 יום מיום מקבלתה!

דמי המים וההתייקרות המדורגת, הכלולה בהם, הינם חלק מתהליך מתמשך, הדורש פעילות אקטיבית ואינטנסיבית של מפיקי המים. הפעילות נדרשת הן בטווח המידי (מול דרישות התשלום) והן בטווח הבינוני-ארוך בנוגע לעלויות הספציפיות, שהוכרו לאותו המפיק ודמי המים הנגזרים מכך.

נשמח לעמוד לרשותכם לסיוע בפעילות זו.

הסכם המים (3)

לאחר חודשים בהם מערכת המענקים של משרד החקלאות הוקפאה, היא נפתחה מחדש באמצע החודש החולף. משרד החקלאות פרסם נוהל מעודכן למימוש הזכאויות.

ניתן לפנות אלינו לסיוע בבירור היתרות ואופן בניצולן.

דיווח כספי על פעילות המים

אנו שבים ומזכירים, שכל בעלי הרישיונות להספקה והפקה של מים, נדרשו להגיש דיווח כספי על תוצאות הפעילות הכספית של המים בשנת 2017 עד ליום 30 באפריל 2018. ממעבר על רשימת בעלי הרישיונות, שהגישו דיווח, עולה כי ספקים רבים עדין לא השלימו הדיווח כנדרש.

אנו ממליצים לכל בעלי הרישיונות להשלים את הגשת הדיווח בהקדם, כדי להימנע מסנקציות של רשות המים.

 

 

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

 

 

דילוג לתוכן