PDF להורדה

עדכונים במשק המים – מאי 2018 (תקציר)

שנה: 2018

מספר החוזר: 42.2018


קיצוץ בהקצאות המים החקלאיים

בהתאם להוראות כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), תשע"ח-2018, וכפי שנמסר בהודעות קודמות, היות ושנת 2017 הייתה שנה חמישית ברציפות עם כמות גשמים נמוכה מהממוצע הרב שנתי – כמות המים השפירים לחקלאות, באזור המערכת הארצית, קטנה והיא תעמוד על 261 מיליון מטרים מעוקבים.

המשמעות הינה הפחתה בשיעור של 11% מן הכמות הנקובה ברישיון, שנשלח אליכם בתחילת השנה, ויש להיערך להתאמת האספקה והצריכה לכמות זו.

רישיונות מעודכנים החלו להישלח לצרכנים החל מתאריך 10 במאי 2018.

עדכון תעריפי המים יולי 2018

לקראת קביעת תעריפי המים למחצית השנייה של שנת 2018, שעיקרה הצמדת התעריפים השונים לסל המדדים ועדכון כמויות ומצבת הון, פרסמה רשות המים לשימוע את עיקרי השינויים בתעריפי המים למחצית השנייה של שנת 2018:

  • למגזר הביתי בכמות המוכרת (התעריף הנמוך) ובכמות שמעל הכמות המוכרת (התעריף השני) יועלו התעריפים, בהתאם לשיעור עליית סל המדדים בשיעור של כ-0.83%.
  • יתר התעריפים לצרכנים, כולל המגזר החקלאי (ולמעט במקרים שפורטו במסמך שפרסמה רשות המים), יעודכנו, לפי העניין, בהתאם לסל המדדים ומדד המחירים לצרכן, אשר חישובו נעשה לפי מדד חזוי עד לסוף חודש יוני שנה זו ויעודכן לפי המדד בפועל סמוך לפרסום ברשומות בסוף חודש יוני 2018.

דיווחים שנתיים נדרשים לבעלי רישיונות לגבי פעילות המים

על פי כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014, נדרש כל בעל רישיון הספקה או הפקה לדווח עד ליום 30 באפריל על תוצאות פעילות המים בשנה הקודמת.

בעלי הרישיונות נדרשים לדווח על תוצאות הפעילות הכספיות שלהם בתחום המים באמצעות דוח כספי בפורמט מוגדר, סקור על ידי רואה חשבון.

מועד הדיווח הכספי לשנת 2017 היה ה-30 באפריל 2018 – אנו חוזרים וממליצים לבעלי הרישיונות להתארגן ולדווח כנדרש, בדחיפות.

 

 

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן