PDF להורדה

קרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים – פתיחת מקצי המחצית הראשונה של שנת 2018

שנה: 2018

מספר החוזר: 4.2018


ברצוננו לעדכנכם בדבר הודעת מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה אודות פתיחת מקצי המחצית הראשונה של שנת 2018 בקרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים.

מטרת התכנית לסייע לתאגידים ישראליים, המתמודדים במכרזים ובפרויקטים בזירה הבינלאומית (בתנאי ששווי  הפרויקט לפחות חצי מיליון דולר) – בגישה לפרויקטים, על ידי השתתפות במימון הגשת הצעה למכרז בחו"ל או הוכחת התכנות לפרויקט (בהתאם להוראת מנכ"ל מספר 5.4).

במסגרת הקרן ניתן מענק סיוע עד 50% מההוצאות המוכרות, עבור הוכחת התכנות עד לסכום כולל של 500 אלף ש"ח ועבור הגשת הצעה למכרז עד לסכום כולל של 400 אלף ש"ח.

במסגרת ההוצאות המוכרות נכלל:

  • שכר עובדים
  • רכישת ציוד וחומרים
  • שירותי יעוץ בארץ ובחו"ל
  • רכישת מסמכי המכרז
  • שכירת קבלני משנה בישראל ובחו"ל
  • הוצאת נסיעה למדינת היעד (טיסות ואש"ל)

הבקשות לתכנית ייבחנו וידונו על פי סדר הגשתן ועד לגמר התקציב במקצים לפי מועדי ההגשה להלן:

  • בקשות שיוגשו מיום 1/1/18 ועד 31/1/18
  • בקשות שיוגשו מיום 1/2/18 ועד 28/2/18
  • בקשות שיוגשו מיום 1/3/18 ועד 31/3/18

החוזר נכתב בתמציתיות למסירת מידע. הפרטים המלאים מפורטים בהוראת מנכ"ל 5.4 של משרד הכלכלה והתעשייה.

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל-:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,       eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,                  avim@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן